Кафедра системного проектування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра системного проектування створена у 2016 році (наказ ректора № 0-66 від 11.04.16 року). Викладачі кафедри, починаючи з 2005 року одночасно із започаткуванням підготовки фахівців напряму 6.050101 – “Комп’ютерні науки” на факультеті електроніки, активно залучились до підготовки бакалаврів цього напряму. З 2009 року викладачі кафедри разом з викладачами інших кафедр розпочали підготовку магістрів зі спеціальності 8.05010102 – “Інформаційних технологій проектування”. З 2012 року викладачі кафедри розпочали підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальностей 7.05010103 та 8.05010103 “Системне проектування”. Починаючи з 2016 року, у зв’язку з введенням нового переліку спеціальностей, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”, а з 2017 року – бакалаврів зі спеціальності 126 – “Інформаційні системи та технології”.

При розробці нових освітніх програм підготовки студентів викладачі кафедри тісно співпрацюють зі Львівським ІТ-кластером та  з фахівцями ІТ-індустрії, зокрема з компаніями Global Logic, Epam, SoftServe, N-iX, Vakoms та іншими. Основною метою створення нових освітніх програм  є підготовка спеціалістів з інформаційних технологій згідно з новими вимогами ринку праці. За сприяння Львівського ІТ Кластеру на кафедрі з вересня 2017 року стартувала нова освітня програма підготовки фахівців напрямку Data Science.

Кафедра займається проектуванням складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності. Розробляє автоматизовані та автоматичні системи збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних. Для реалізації цих систем на кафедрі здійснюються дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури, використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо), та розробки прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

В.о. завідувача кафедри є Шувар Р.Я., який перебуває на цій посаді з квітня 2015 року. Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка у 1982 р. за спеціальністю радіофізика і електроніка навчався в аспірантурі ЛДУ ім. Івана Франка (1985-1988), а потім працював на посаді асистента (1988-1994 р.р.), а з 1994 року і до сьогодні – доцент ЛНУ ім. Івана Франка. У 1989 р. захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1996 р. отримав вчене звання доцента. Починаючи з 2005 р., активно займається науково-педагогічною роботою за напрямом “Комп’ютерні науки” та “Інформаційні системи та технології”. Керує науковою роботою аспірантів та студентів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують два доктори фізико-математичних наук – професори Юзевич В.М. (0,5 ставки) та Балицький О.О., а також кандидати фізико-математичних наук – доценти Демків Л.С., Шувар Р.Я., Ненчук Т.М., Павлишенко Б.М., Стахіра Р.Й. , старші викладачі Габрієль І.І.(0.5 ставки), Ковтко Р.Т. Викладачі кафедри пройшли профільне, у тому числі, піврічне стажування у провідних навчальних та науково-дослідних закладах України, зокрема, в Національному університеті “Львівська політехніка”, Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Центрі мережевих технологій та ІТ-підтримки ЛНУ імені Івана Франка.

Для забезпечення навчального процесу при кафедрі створено та функціонують навчальні лабораторії:

 • Комп’ютерної електроніки (зав. лаб. Федорович І.С. )
 • Проектування інформаційних технологій (зав. лаб. Писаревський В.К.)

Для проведення лабораторних занять з нормативних дисциплін, дисциплін спеціалізації та вибіркових дисциплін на кафедрі створено і функціонують дві спеціалізовані навчальні комп’ютерні лабораторії №8 та №9.

Співробітники

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистент (сумісник)ГАБРІЄЛЬ Ігор Ігоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМЕЛЬНИК Володимира Іванівнаінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант
аспірант, асистент (сумісник)ПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичаспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-методичні видання:

Демків Л.С. Методичні рекомендації до застосування програми Maple під час моделювання фізичних процесів.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Стахіра Й.М., Демків Л.С.Електромагнетизм і MathCAD. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу « Електрика і магнетизм» з використанням прикладного програмного забезпечення.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Програмування інтерфейса CGI для інтерактивних WEB- технологій» до курсів «Інформаційні технології», «Основи Інтернету» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Електронна комерція  у мережі інтернет» до курсу « Інформаційні технології» для студентів III курсу факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. « Організація баз даних .СУДБ MS ACCESS».Методичні рекомендації до курсу « Організація баз даних» та «Інформаційні технології» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації «Чисельне моделювання рекомбінаційних процесів у широкозонних напівпровідниках» до спецкурсу «Моделювання процесів у напівпровідниках» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М.. Методи розпізнавання оптичних образів: Тексти лекцій/ Б.М. Павлишенко.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2009.-104с.

 

Сучасні методичні вказівки для вивчення курсів знаходяться на сайті факультету електроніки в розділі Moodle і доступні для студентів в електронному варіанті.

Дослідження

Наукові дослідження на кафедрі системного проектування проводять за такими напрямами:

 • проектування складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності.
 • розробка автоматизованих та автоматичних систем збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних.
 • дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури
 • використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо)
 • розробка прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

На кафедрі виконуються теми

Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень.

Номер держреєстрації: 0116U001683. Науковий керівник теми Шувар Р.Я.

Розроблено ряд методів сегментації растрових зображень високої роздільної здатності з використанням просторового і спектрального підходів. Проведено дослідження щодо переваг і недоліків виділення та розпізнавання інформативних елементів, зокрема біометричних даних, фізичних об’єктів, об’єктів дистанційного зондування Землі, за допомогою сучасних алгоритмів з використанням методів виділення властивостей та машинного навчання. На основі отриманих даних було проведено дослідження в області вирівнювання освітленості на растрових зображеннях з метою підвищення точності виділення та розпізнавання елементів, а також запропоновано ряд модифікацій методу SQI для вирівнювання освітленості на растрових зображеннях, здійснено дослідження можливості використання запропонованих методів для покращення виділення інформативних елементів невеликого розміру у порівняння з розміром растрового зображення

Оглядові лекції фахівців львівських ІТ-компаній (оновлено)

16.11.2018 | 22:00

Починаючи з найближчого понеділка (12 листопада) щотижня на факультеті провідні фахівці львівських ІТ-компаній проводитимуть для студентів оглядові лекції з різноманітних дисциплін.
Запрошуються всі охочі.
Розклад лекцій:

Читати »

Розклад захисту магістерських робіт студентами VІ курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій – спеціальність 122 Комп’ютерні науки (денне навчання)

15.11.2018 | 20:13

Оприлюднено розклад захисту магістерських робіт студентами VІ курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (денне навчання)).
Розклад можна переглянути у розділі “Студенту”, рубриці “Розклад державної атестації випускників“.

Читати »

Розклад заліків для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 1-й семестр 2018-2019 н. р.

15.11.2018 | 19:51

Оприлюднено розклад заліків для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 1-й семестр 2018-2019 н. р. Переглянути його можна у розділі “Студенту”, рубриці “Розклад заліків“

Читати »

День відкритих дверей GlobalLogic для викладачів університетів

14.11.2018 | 15:22

В середу, 21-го листопада, о 16.00 компанія GlobalLogic проводить День відкритих дверей для викладачів університетів, де буде представлена інформація про компанію, її проекти та експертизи, а також про поточний статус і плани щодо співробітництва з університетами.
Для участі в заході необхідно зареєструватися за посиланням  https://www.globallogic.com/ua/news/globallogic-lviv-university-teachers-open-day/. Також тут усі деталі про захід.

Читати »

Розклад іспитів для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій на І-й семестр 2018/2019 н.р. (виправлено)

08.11.2018 | 22:15

Оприлюднено виправлений розклад іспитів для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій на І-й семестр 2018/2019 н.р.
Переглянути його можна у розділі “Студенту”, рубриці “Розклад іспитів“

Читати »

Оголошення

24.01.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Інтелектуальний аналіз масивів даних скануючої тунельної спектроскопії для систем метал – напівпровідник» Доповідає доц.Ненчук Т.М.

31.01.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Технології розподілених систем» Доповідає Доц.Шувар Р.Я.

21.02.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Комп’ютерні мережі» Доповідає Ас.Габрієль І.І.

21.03.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: “Технології, структура та електронні властивості колоїдних неорганічних нанокристалів”. Доповідає Проф.Балицький О.О.

28.03.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Beб технології». Доповідає Ст. викл. Ковтко Р.Т.

18.04.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Аналіз ефективності існуючих та створення нових алгоритмів паралельної обробки інформації». Доповідає доц.Стахіра Р.Й.

25.04.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Проектування інтелектуальних систем діагностики і контролю». Доповідає Проф.Юзевич В.М.