Кафедра системного проектування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра системного проектування створена у 2016 році (наказ ректора № 0-66 від 11.04.16 року). Викладачі кафедри, починаючи з 2005 року одночасно із започаткуванням підготовки фахівців напряму 6.050101 – “Комп’ютерні науки” на факультеті електроніки, активно залучились до підготовки бакалаврів цього напряму. З 2009 року викладачі кафедри разом з викладачами інших кафедр розпочали підготовку магістрів зі спеціальності 8.05010102 – “Інформаційних технологій проектування”. З 2012 року викладачі кафедри розпочали підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальностей 7.05010103 та 8.05010103 “Системне проектування”. Починаючи з 2016 року, у зв’язку з введенням нового переліку спеціальностей, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”, а з 2017 року – бакалаврів зі спеціальності 126 – “Інформаційні системи та технології”. З 2019 року кафедра розпочинає підготовку бакалаврів зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.

При розробці нових освітніх програм підготовки студентів викладачі кафедри тісно співпрацюють зі Львівським ІТ-кластером та  з фахівцями ІТ-індустрії, зокрема з компаніями Global Logic, InfoPulse, Epam, SoftServe, N-iX, Vakoms та іншими. Основною метою створення нових освітніх програм  є підготовка спеціалістів з інформаційних технологій згідно з новими вимогами ринку праці. За сприяння Львівського ІТ Кластеру на кафедрі з вересня 2017 року стартувала нова освітня програма підготовки фахівців напрямку Data Science.

Кафедра займається проектуванням складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності. Розробляє автоматизовані та автоматичні системи збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних. Для реалізації цих систем на кафедрі здійснюють дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури, використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо), та розробки прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

Завідувачем кафедри є Шувар Р.Я., який перебуває на цій посаді з квітня 2015 року. Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка у 1982 р. за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” навчався в аспірантурі ЛДУ ім. Івана Франка (1985-1988), а потім працював на посаді асистента (1988-1994 р.р.), а з 1994 року і до сьогодні – доцента ЛНУ ім. Івана Франка. У 1989 р. захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1996 р. отримав вчене звання доцента. Починаючи з 2005 р., активно займається науково-педагогічною роботою за напрямом “Комп’ютерні науки” та “Інформаційні системи та технології”. Керує науковою роботою аспірантів та студентів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують три доктори фізико-математичних наук – професори Юзевич В.М. (0,5 ставки), Коман Б.П. та Балицький О.О., а також кандидати фізико-математичних наук – доценти Шувар Р.Я., Демків Л.С., Ненчук Т.М., Стахіра Р.Й., кандидат технічних наук – доцент Огірко О.І. (0.5 ставки), старший викладач  Ковтко Р.Т., асистенти Парубочий В.О. (0.75 ставки) і Продивус А.М. (0.5 ставки). Викладачі кафедри пройшли профільне, у тому числі, піврічне стажування у провідних навчальних та науково-дослідних закладах України, зокрема, в Національному університеті “Львівська політехніка”, Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Центрі мережевих технологій та ІТ-підтримки ЛНУ імені Івана Франка.

Для забезпечення навчального процесу при кафедрі створено та функціонують навчальні лабораторії:

 • Комп’ютерної електроніки (зав. лаб. Федорович І.С. )
 • Проектування інформаційних технологій (зав. лаб. Писаревський В.К.)

Для проведення лабораторних занять з нормативних дисциплін, дисциплін спеціалізації та вибіркових дисциплін на кафедрі функціонують 4 навчальні комп’ютерні класи – №5, №8, №9 та №11.

За підтримки та сприяння компанії InfoPulse відкрито навчально-дослідницьку комп’ютерну лабораторію “Наука про дані та машинне навчання”/

Співробітники

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)ОГІРКО Ольга Ігорівнадоцент (сумісник)
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистент (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМЕЛЬНИК Володимира Іванівнаінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-методичні видання:

Демків Л.С. Методичні рекомендації до застосування програми Maple під час моделювання фізичних процесів.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Стахіра Й.М., Демків Л.С.Електромагнетизм і MathCAD. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу « Електрика і магнетизм» з використанням прикладного програмного забезпечення.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Програмування інтерфейса CGI для інтерактивних WEB- технологій» до курсів «Інформаційні технології», «Основи Інтернету» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Електронна комерція  у мережі інтернет» до курсу « Інформаційні технології» для студентів III курсу факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. « Організація баз даних .СУДБ MS ACCESS».Методичні рекомендації до курсу « Організація баз даних» та «Інформаційні технології» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації «Чисельне моделювання рекомбінаційних процесів у широкозонних напівпровідниках» до спецкурсу «Моделювання процесів у напівпровідниках» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М.. Методи розпізнавання оптичних образів: Тексти лекцій/ Б.М. Павлишенко.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2009.-104с.

 

Сучасні методичні вказівки для вивчення курсів знаходяться на сайті факультету електроніки в розділі Moodle і доступні для студентів в електронному варіанті.

Дослідження

Наукові дослідження на кафедрі системного проектування проводять за такими напрямами:

 • проектування складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності.
 • розробка автоматизованих та автоматичних систем збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних.
 • дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури
 • використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо)
 • розробка прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

На кафедрі виконуються теми

Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень.

Номер держреєстрації: 0116U001683. Науковий керівник теми Шувар Р.Я.

Розроблено ряд методів сегментації растрових зображень високої роздільної здатності з використанням просторового і спектрального підходів. Проведено дослідження щодо переваг і недоліків виділення та розпізнавання інформативних елементів, зокрема біометричних даних, фізичних об’єктів, об’єктів дистанційного зондування Землі, за допомогою сучасних алгоритмів з використанням методів виділення властивостей та машинного навчання. На основі отриманих даних було проведено дослідження в області вирівнювання освітленості на растрових зображеннях з метою підвищення точності виділення та розпізнавання елементів, а також запропоновано ряд модифікацій методу SQI для вирівнювання освітленості на растрових зображеннях, здійснено дослідження можливості використання запропонованих методів для покращення виділення інформативних елементів невеликого розміру у порівняння з розміром растрового зображення

Перелік студентів 1-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, рекомендованих до поселення в гуртожиток (перша черга)

21.08.2019 | 19:50

Оприлюднено перелік студентів 1-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, рекомендованих до поселення в гуртожиток № 5 ЛНУ ім. Івана Франка (перша яерга поселення). Його можна переглянути у розділі “Студенту”, рубриці “Корисна інформація“.

Читати »

Розклад занять денної форми навчання на 1-й семестр 2019 – 2020 навчального року

20.08.2019 | 19:16

Оприлюднено розклад занять денної форми навчання факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 1-й семестр 2019 – 2020 навчального року . Його можна переглянути у розділі “Студенту”, рубриці “Розклад занять“

Читати »

Списки рекомендованих на бюджетну форму навчання ОС Магістр на спеціальності факультету електроніки та комп’ютерних технологій

29.07.2019 | 20:53

Оприлюднено списки рекомендованих на бюджетну форму навчання ОС Магістр на спеціальності факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Їх можна переглянути у розділі “Вступнику”, рубриці “Вступна кампанія 2019/2020 навчального року“

Читати »

Результати складання фахового іспиту з мікро-та наносистемної техніки для вступу до магістратури (до проведення апеляції)

26.07.2019 | 19:29

Оприлюднено результати складання фахового іспиту з мікро-та наносистемної техніки для вступу до магістратури (до проведення апеляції). Результати іспиту можна переглянути у розділі “Вступнику”, рубриці “Вступна кампанія 2019/2020 навчального року“

Читати »

Оголошення

24.01.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Інтелектуальний аналіз масивів даних скануючої тунельної спектроскопії для систем метал – напівпровідник» Доповідає доц.Ненчук Т.М.

31.01.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Технології розподілених систем» Доповідає Доц.Шувар Р.Я.

21.02.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Комп’ютерні мережі» Доповідає Ас.Габрієль І.І.

21.03.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: “Технології, структура та електронні властивості колоїдних неорганічних нанокристалів”. Доповідає Проф.Балицький О.О.

28.03.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Beб технології». Доповідає Ст. викл. Ковтко Р.Т.

18.04.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Аналіз ефективності існуючих та створення нових алгоритмів паралельної обробки інформації». Доповідає доц.Стахіра Р.Й.

25.04.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Проектування інтелектуальних систем діагностики і контролю». Доповідає Проф.Юзевич В.М.