Кафедра системного проектування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра системного проектування створена у 2016 році (наказ ректора № 0-66 від 11.04.16 року). Викладачі кафедри, починаючи з 2005 року одночасно із започаткуванням підготовки фахівців напряму 6.050101 – “Комп’ютерні науки” на факультеті електроніки, активно залучились до підготовки бакалаврів цього напряму. З 2009 року викладачі кафедри разом з викладачами інших кафедр розпочали підготовку магістрів зі спеціальності 8.05010102 – “Інформаційних технологій проектування”. З 2012 року викладачі кафедри розпочали підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальностей 7.05010103 та 8.05010103 “Системне проектування”. Починаючи з 2016 року, у зв’язку з введенням нового переліку спеціальностей, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”, а з 2017 року – бакалаврів зі спеціальності 126 – “Інформаційні системи та технології”. З 2019 року кафедра розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.

При розробці нових освітніх програм підготовки студентів викладачі кафедри тісно співпрацюють зі Львівським ІТ-кластером та  з фахівцями ІТ-індустрії, зокрема з компаніями Global Logic, InfoPulse, Epam, SoftServe, N-iX, Vakoms та іншими. Основною метою створення нових освітніх програм  є підготовка спеціалістів з інформаційних технологій згідно з новими вимогами ринку праці. За сприяння Львівського ІТ Кластеру на кафедрі з вересня 2017 року стартувала нова освітня програма підготовки фахівців напрямку Data Science.

Кафедра займається проектуванням складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності. Розробляє автоматизовані та автоматичні системи збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних. Для реалізації цих систем на кафедрі здійснюють дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури, використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо), та розробки прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного та глибокого навчання (Machine and Deep Learning).

Завідувачем кафедри є Шувар Р.Я., який перебуває на цій посаді з квітня 2015 року. Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка у 1982 р. за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” навчався в аспірантурі ЛДУ ім. Івана Франка (1985-1988), а потім працював на посаді асистента (1988-1994 р.р.), а з 1994 року і до сьогодні – доцента ЛНУ ім. Івана Франка. У 1989 р. захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1996 р. отримав вчене звання доцента. Починаючи з 2005 р., активно займається науково-педагогічною роботою в галузі Інформаційні технології. Керує науковою роботою аспірантів та студентів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують три доктори фізико-математичних наук – професори Юзевич В.М. (0,5 ставки), Коман Б.П. та Балицький О.О., а також кандидати фізико-математичних наук – доценти Шувар Р.Я., Демків Л.С., Ненчук Т.М., Стахіра Р.Й., кандидат технічних наук – доцент Щербак С.С. (0.5 ставки), старший викладач  Ковтко Р.Т., асистенти Парубочий В.О., Продивус А.М. . Ващук О.В. (0.5 ставки), старші викладачі Кушнір В.В. (0.25 ставки), Рибак А.В. (0.25 ставки). Викладачі кафедри пройшли профільне, у тому числі, піврічне стажування у провідних навчальних та науково-дослідних закладах України.

Для забезпечення навчального процесу при кафедрі створено та функціонують навчальні лабораторії:

 • Комп’ютерної електроніки (зав. лаб. Федорович І.С. )
 • Проектування інформаційних технологій (зав. лаб. Писаревський В.К.)

Для проведення лабораторних занять з нормативних дисциплін, дисциплін спеціалізації та вибіркових дисциплін на кафедрі функціонують 4 навчальні комп’ютерні лабораторії – №5, №8, №9 та №11.

За підтримки та сприяння компанії InfoPulse відкрито навчально-дослідницьку комп’ютерну лабораторію “Наука про дані та машинне навчання”.

Співробітники

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцент (сумісник)ЩЕРБАК Сергій Сергійовичдоцент (сумісник)
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент
інженер 1 категоріїМЕЛЬНИК Володимира Іванівнаінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант
аспірант, асистент (сумісник)ВАЩУК Олександр Володимировичаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)КУШНІР Василь Володимировичаспірант, старший викладач (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)РИБАК Андріян Васильовичаспірант, старший викладач (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-методичні видання:

Демків Л.С. Методичні рекомендації до застосування програми Maple під час моделювання фізичних процесів.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Стахіра Й.М., Демків Л.С.Електромагнетизм і MathCAD. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу « Електрика і магнетизм» з використанням прикладного програмного забезпечення.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Програмування інтерфейса CGI для інтерактивних WEB- технологій» до курсів «Інформаційні технології», «Основи Інтернету» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Електронна комерція  у мережі інтернет» до курсу « Інформаційні технології» для студентів III курсу факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. « Організація баз даних .СУДБ MS ACCESS».Методичні рекомендації до курсу « Організація баз даних» та «Інформаційні технології» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації «Чисельне моделювання рекомбінаційних процесів у широкозонних напівпровідниках» до спецкурсу «Моделювання процесів у напівпровідниках» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005

Павлишенко Б.М.. Методи розпізнавання оптичних образів: Тексти лекцій/ Б.М. Павлишенко.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2009.-104с.

 

Сучасні методичні вказівки для вивчення курсів знаходяться на сайті факультету електроніки в розділі Moodle і доступні для студентів в електронному варіанті.

Дослідження

Наукові дослідження на кафедрі системного проектування проводять за такими напрямами:

 • проектування складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності.
 • розробка автоматизованих та автоматичних систем збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних.
 • дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури
 • використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо)
 • розробка прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

На кафедрі виконуються теми

Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень.

Номер держреєстрації: 0116U001683. Науковий керівник теми Шувар Р.Я.

Розроблено ряд методів сегментації растрових зображень високої роздільної здатності з використанням просторового і спектрального підходів. Проведено дослідження щодо переваг і недоліків виділення та розпізнавання інформативних елементів, зокрема біометричних даних, фізичних об’єктів, об’єктів дистанційного зондування Землі, за допомогою сучасних алгоритмів з використанням методів виділення властивостей та машинного навчання. На основі отриманих даних було проведено дослідження в області вирівнювання освітленості на растрових зображеннях з метою підвищення точності виділення та розпізнавання елементів, а також запропоновано ряд модифікацій методу SQI для вирівнювання освітленості на растрових зображеннях, здійснено дослідження можливості використання запропонованих методів для покращення виділення інформативних елементів невеликого розміру у порівняння з розміром растрового зображення

Розклад занять на настановчу сесію 2019-2020  навчального року студентів першого курсу магістратури заочної форми навчання  факультету електроніки та комп’ютерних технологій  (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)

10.10.2019 | 21:53

Оприлюднено розклад занять на настановчу сесію 2019-2020 навчального року студентів першого курсу магістратури заочної форми навчання факультету електроніки та комп’ютерних технологій (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки») Його можна переглянути у розділі “Студенту”, рубриці “Розклад занять“

Читати »

Засідання Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій 7 жовтня 2019 р.

04.10.2019 | 00:49

У понеділок, 7 жовтня 2019 р. о 15:15 год. в ауд. № 1 відбудеться засідання Вченої ради
факультету електроніки та комп’ютерних технологій (протокол № 8/10) із порядком денним:

Про порядок підготовки, подання, оцінювання та захисту магістерських робіт.
Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання.
Про стан відвідування занять студентами.
Різне.

Читати »

Відбулася презентація компанії Chatbots.Studio на кафедрі системного проектування. Компанія анонсувала стажування для студентів

04.10.2019 | 00:46

Кафедра системного проектування спільно з представниками компанії Chatbots.Studio організувала презентацію компанії.
Chatbots.Studio анонсувала студентам факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського університету початок стажування у компанії. Безкоштовне стажування для студентів технічних факультетів відбудеться вже у жовтні . Після завершення успішні учні отримають роботу у провідній компанії з розробки чатботів та діалогових платформ.

Більшість студентів після закінчення університету ставлять запитання: “Куди далі? Як отримати роботу?”. Компанія Chatbots.Studio надає можливість студентам без досвіду отримати роботу мрії та розробляти продукт для світових лідерів у сфері ентерпрайзу...

Читати »

Розклад занять аспірантів денної форми навчання на 1-й семестр 2019 – 2020 навчального року

20.09.2019 | 22:28

Оприлюднено розклад занять аспірантів денної форми навчання факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 1-й семестр 2019 – 2020 навчального року . Його можна переглянути у розділі “Навчання”, рубриці “Аспірантура, докторантура“

Читати »

Продовжує роботу XI Міжнародна науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології»

18.09.2019 | 11:33

17 вересня 2019 року продовжила роботу XI Міжнародна науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології».
У цей день у корпусі факультету електроніки та комп’ютерних технологійпо вул. Драгоманова, 50 відбулися стендові сесії за двома головними тематичними напрямками конференції – «Інформаційні технології» та «Комп’ютерна електроніка».

Учасники конференції також оглянули Львів під час екскурсії містом.

Читати »

Оголошення

24.01.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Інтелектуальний аналіз масивів даних скануючої тунельної спектроскопії для систем метал – напівпровідник» Доповідає доц.Ненчук Т.М.

31.01.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Технології розподілених систем» Доповідає Доц.Шувар Р.Я.

21.02.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Комп’ютерні мережі» Доповідає Ас.Габрієль І.І.

21.03.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: “Технології, структура та електронні властивості колоїдних неорганічних нанокристалів”. Доповідає Проф.Балицький О.О.

28.03.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Beб технології». Доповідає Ст. викл. Ковтко Р.Т.

18.04.18 о 15 год відбудеться науковий семінар на тему: «Аналіз ефективності існуючих та створення нових алгоритмів паралельної обробки інформації». Доповідає доц.Стахіра Р.Й.

25.04.18 о 15 год. Відбудеться методичний семінар на тему: Навчальний план та методика викладання дисципліни «Проектування інтелектуальних систем діагностики і контролю». Доповідає Проф.Юзевич В.М.