Розв’язання конфліктних ситуацій і навики тайм-менеджмент (ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Ненчук Т. М.ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФеП-24Мокій О. А., Мокій О. А.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Розв`язання конфліктних ситуацій і навики тайм-менеджменту» є надання майбутнім фахівцям з технічною освітою знань з м’яких навичок, які значною мірою полягають у тому як працювати ефективно, якісно і результативно, досягати поставлених цілей і
розвиватись. Цілями дисципліни є відпрацювати навики про комунікацію та вміння ефективно взаємодіяти на кожному рівні; вміння надавати та отримувати зворотний зв’язок, що дозволить розвиватись та розвивати; особливості формування команди, етапи її розвитку та ролі, притаманні кожному учаснику команди; вміння вирішувати конфлікти, розуміти природу конфліктів та їх цінність у роботі та взаємодії. Технічні спеціалісти потребують щоденного відпрацювання м’яких навиків, що дозволяє їм застосовувати свої знання більш ефективно.

Рекомендована література

  • 1. Бурмака Т. М. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.
  • 2. Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.
  • 3. Етика ділового спілкування /ГриценкоТ.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д. та ін. [Електронний ресурс] – режим доступу /http://pidruchniki.ws/14131112/menedzhment/dodatkova_literatura#377
  • 4. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011. – 132 с.
  • 5. Конфліктологія: Навчальний посібник/ Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко; За ред.: В. М. Петюха та Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.
  • 6. Ларі Кінг, Білл Ґілберт Як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де. Секрети успішного спілкування. (перекл. Н. Борис). Моноліт-Bizz, 2019. – 208 с.
  • 7. Бебик, В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз : монографія / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2005. – 440 с.
  • 8. Різун, В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В. Різун. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008. – 260 с.
  • 9. Семенюк, О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240 с

Силабус:

Завантажити силабус