Методи обчислень (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Бугрій О. М.ФеС-21, ФеС-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеС-21професор Бугрій О. М.
ФеС-22професор Бугрій О. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Чисельні методи” є нормативною дисципліною циклу математичної і природничо-наукової підготовки.

Мета: надати студентам основні поняття про чисельні методи й обчислювальні алгоритми, які використовуються в інформаційних технологіях.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи розв’язування задач інтерполяції та квадратичного наближення, чисельного диференціювання та інтегрування, задач лінійної алгебри, розв’язування нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь, використання однокрокових та багатокрокових, явних та неявних методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, методу скінченних різниць для розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь, різницевих методів розв’язування рівнянь в частинних похідних.

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні наступних дисциплін: математичні методи дослідження операцій, теорія прийняття рішень, моделювання систем, теорія управління, технології комп’ютерного проектування, системний аналіз.

Завдання: Курс чисельних методів повинен забезпечити знайомство студента із загальною теорією чисельних методів і сформувати навички їх практичного використання. Показником оволодіння студентом матеріалу курсу є вміння вибрати і обґрунтувати чисельний метод розв’язування задачі, вказати область його застосування, записати алгоритм розв’язування, реалізувати його на персональному комп’ютері і проаналізувати точність отриманого результату.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати: основні поняття, визначення і проблеми курсу; вимоги до постановки основних задач чисельних методів; призначення й особливості застосування основних чисельних методів;

уміти: володіти математичним апаратом чисельних методів; застосовувати чисельні методи для розв’язування прикладних задач; реалізувати чисельні методи на сучасних персональних комп’ютерах.