Управління ІТ-проектами (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ненчук Т. М.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеП-41доцент Ненчук Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння сучасних методів управління проектами, в тому числі, управління ІТ проектами, ознайомлення з структурою проектів та їх життєвим циклом, календарним, ресурсним та вартісним проектуванням та моніторингом ІТ проектів. У результаті вивчення курсу студенти опрацьовують широкий набір методів і засобів управління проектами у рамках, так званого, проектного трикутника, які є необхідною базою для організації та функціонування проектів у різних галузях людської діяльності, особливо, у сфері ІТ.

Рекомендована література

 1. Ненчук Т.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Управління ІТ проектами». Електронна версія. https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/view.php?id=248
 2. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І., Труш І. М. Управління проектами: Підручник. Тернопіль, 2021. – 416 с.
 3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Seventh Edition. – Project Management Institute, USA, 2021
 4. Кузьміних В.О., Тараненко Р.А. Основи управління IT проектами : навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 75 с.
 5. Добровська Л. М., Аверьянова О. В. Управління ІТ проектами в MICROSOFT PROJECT. – К.: КПІ, 2020. – 152 с.
 6. Мельник О.Г., Шпак Ю.Н. Декомпозитна модель альтернатив формування команд для ІТ компаній. – Technology Audit and Production Reserves. – №3/5(23), 2015, с. 11-15.
 7. Martin Olson. Foundations of the scaled Agile Frameworks. Be Agile. Scale Up. Stay Lean. – 2014. – Scaled Agile, Inc.
 8. Бардиш Г. Проектний аналіз. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
 9. Батенко Л.П. Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 231 с.
 10. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб., 2-е вид. — К.: Каравела, 2006. — 320 с.
 11. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.
 12. Катренко A.B. Управління IT-проектами: Підручник. – Львів: «Новий Світ-2000» , 2013. – 550 с.
 13. Савеленко О.К., Лисенко І.А., Іванченко О.О. CASE-технології у проектуванні інформаційних систем: Навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018.- 240 с.

Силабус: 2019

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус