Методи та технології обчислень(ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бугрій О. М.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-31професор Бугрій О. М., Кулик П. Р.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна “Методи та технології обчислень” є нормативною дисципліною з спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення для освітньої програми “Інформаційні системи та технології”, яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета: надати студентам основні поняття про чисельні методи обчислень і обчислювальні алгоритми, які використовуються в сучасних інформаційних технологіях

Цілі: забезпечити знайомство студентів з загальною теорією методів обчислень і сформувати навички їх практичного використання; навчити студента вибирати і обґрунтувати чисельні методи розв’язування задач, вказувати область їх застосування, записувати алгоритм розв’язування, реалізовувати його на персональному комп’ютері і аналізувати точність отриманого результату

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

основні поняття, визначення і проблеми курсу; вимоги до постановки основних задач методів обчислень; призначення й особливості застосування основних чисельних методів обчислень;

вміти:

володіти математичним апаратом методів обчислень; застосовувати чисельні методи для розв’язування прикладних задач; реалізувати методи обчислень на сучасних персональних комп’ютерах.

Рекомендована література

  • 1) Цегелик Г.Г. Чисельні методи. Підручник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 408с.
  • 2) Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – К.: Либідь, 1996. – 287c.
  • 3) Гончаров О.А., Васильєва Л.В., Юнда А.М. Чисельні методи розв’язання прикладних задач: Навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 142 с.
  • 4) Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. – Підручник. – Львів: видавець І. Е. Чижиков. (1-е видання: 2012. – 362 с.) 2-е видання: 2017. – 372 с.
  • 5) Костюшко І.А., Любашенко Н.Д., Третиник В.В. Методи обчислень: Підручник. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2021. – 257 с.
  • 6) Brownlee J. Basics of Linear Algebra for Machine Learning. Discover the Mathematical Language of Data in Python, 2021. – 248 p.
  • 7) Brownlee J. Optimization for Machine Learning. Finding Function Optima with Python, 2021. – 393 p.
  • 8) Iserles A. A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations.  New York, Cambridge University Press, 1996. – 378p.
  • 9) Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В. Програмування числових методів мовою Python: Навч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 463с.
  • 10) Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2 ч.. – К.: Вища школа, 1995. – Ч. 1. – 367 c., Ч. 2. – 431 с.

Силабус: Методи обчислень (Методи та технології обчислень (2022) (ІПЗ)

Завантажити силабус