Бази даних (ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ляшкевич В. Я.ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеП-24доцент Ляшкевич В. Я., Гера О. Б.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання і розуміння організації табличних даних у бази даних, встановлювати зв’язки між даними і таблицями, щоб оволодіти базовими поняттями, пов’язаними з розробленням баз даних для виробничих потреб. Саме тому у дисципліні викладаються компетенції, які володіють основними поняттями реляційної теорії, термінами реляційних баз даних, моделюванням предметної області для побудови реляційних бази даних, нормалізацією, алгоритмом побудови реляційних баз даних, фізичною реалізацією спроектованих схем баз даних на реляційних системах управління базами даних, адмініструванням реляційних систем управління базами даних на рівні користувача з досвідом, а саме Microsoft SQL Server.

Рекомендована література

 • Основна література:
 • 1. Kleppmann, Martin. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. First edition. Boston: O’Reilly Media, 2017., ISBN: 978-1-4493-7332-0
 • 2. Бази даних [Текст]: метод. вказівки до виконання комп‘ютерного практикуму для студентів спеціальності “Електронні комунікації та радіотехніка ” / Уклад.: Суліма С.В., Глоба Л.С., Скулиш М.А.. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 54 с, режим доступу:
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/57306/3/Bazy_danykh.pdf
 • 3. Реляційна алгебра. Реляційне числення [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”/ В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 992 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 36 с., режим доступу:
  https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857
 • 4. Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 92 с., режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17722
 • 5. Транзакції в SQL [Електронний ресурс] : тестові завдання з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань” / Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 632 КБ). – Луцьк , 2020. – 41 с.,режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19471
 • 6. Трофименко О.Г. Організація баз даних: навч. посібник /О.Г.Трофименко, Ю.В.Прокоп, Н.І.Логінова, І.М.Копитчук. 2-ге вид. виправ. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 246 с. (http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11778/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Силабус:

Завантажити силабус