Методи та технології аналізу даних (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Юзевич В. М.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-33Юзевич В. М., професор Огірко І. В.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розв’язувати типові задачі стосовно методів та технологій аналізу даних. У дисципліні представлено огляд основних підходів математичного моделювання та відповідних правил для ознайомлення студентів з новітніми інформаційними технологіями аналітичної обробки інформації; набуття практичних навичок використання методів і засобів інтелектуального аналізу даних. Також запропоновано методи побудови алгоритмів для розв’язування прикладних задач у контексті технології аналізу даних.

Рекомендована література

  • 1. Кучеров Д. П. Методи аналізу великих даних «Big Data». Київ. 2020. 237 с.
  • 2. Статистичні методи: Теорія оцінювання та статистичні гіпотези: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А. І. Жученко, Л. Д. Ярощук. Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 58 с.
  • 3. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. Посібник. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. 624 с.
  • 4. Юзевич В. М. Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю: Конспект лекцій. Львів: Видавництво Львівського НУ імені Івана Франка, 2019. 103 с.
  • 5. Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2018. 128 с.
  • 6. Василенко О. А., Сенча. І. А. Матемачно-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2018. 166 с.

Силабус:

Завантажити силабус