Ткаченко Олександр Миколайович

Посада: , доцент кафедри системного проектування

Електронна пошта: tkachenko.oleksandr@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Математичне та імітаційне моделювання, regression models, non-Gaussian errors, stochastic polynomials

Навчальні дисципліни

Публікації

[1] Zabolotnii, S., Warsza, Z. L., & Tkachenko, O. (2018). Polynomial Estimation of Linear Regression Parameters for the Asymmetric PDF of Errors. Automation 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, 743, 758–772. doi:10.1007/978-3-319-77179-3_75 (Scopus)

[2] Zabolotnii, S. W., Warsza, Z. L., & Tkachenko, O. (2020). Estimation of Linear Regression Parameters of Symmetric Non-Gaussian Errors by Polynomial Maximization Method. Automation 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 920, 636–649. doi:10.1007/978-3-030-13273-6_59 (Scopus)

[3] Zabolotnii, S., Khotunov, V., Chepynoha, A., & Tkachenko, O. (2021). Estimating parameters of linear regression with an exponential power distribution of errors by using a polynomial maximization method . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4 (109), 64–73. https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2021.225525 (фахове видання, категорія «А», Scopus)

[4] Заболотній С. В. Поліноміальні адаптивні процедури регресійного аналізу із використанням моделей негаусових помилок на основі статистик вищих порядків/ С.В.Заболотній, О.М.Ткаченко // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) – 2017» (ComInt – 2017): Київ, 16-18 травня 2017 р. – К: КНУ ім. Т.Шевченка, – 2017. С. 113-114

[5] Заболотній С. В. Застосування методу максимізації поліному для оцінювання параметрів однофакторної лінійної регресії при негаусовому розподілі помилок / С.В. Заболотній, Ткаченко О.М. // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів – 2017” (ОСНП-2017): Черкаси, 24-26 травня 2017 р. – Черкаси: ЧДТУ, – 2017. С. 74-76.

[6] Заболотній С.В. Аналіз ефективності поліноміальних оцінок параметрів лінійної регресії при симетричному розподілі негаусових помилок / С.В. Заболотній, М.П. Рудь , О.М. Ткаченко // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, 14-16 листопада 2017: Тези доповідей 8-ма міжнародна н/т конф. – Івано-Франківськ, 2017. – С.130- 131.

[7] Заболотній С.В. Особливості поліноміального оцінювання параметрів регресії при негаусовому симетричному розподілі помилок / С.В Заболотній, М.П. Рудь, О.М. Ткаченко // Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті, 16-17 листопада 2017: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький, 2017. – С.177-179

[8] Заболотній С.В., Рудь М.П., Ткаченко О.М. Застосування методу максимізації поліному для оцінювання параметрів нелінійних регресійних моделей // Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. [Електронний ресурс]. – Черкаси: ЧДТУ, 2019, С. 76-79.

Біографія

2014 р. – Черкаський державний технологічний університет, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», магістр з комп’ютерних систем та мереж;

2021 р. – Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», доктор філософії.

Розклад