Комп’ютерні інформаційні мережі (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Продивус А. М.ФеС-21, ФеС-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеС-21Продивус А. М.
ФеС-22Продивус А. М.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні інформаційні мережі” є набуття теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для проектування та експлуатації комп’ютерних інформаційних мереж.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерні інформаційні мережі” є створити у студента цілісну, систематизовану картину різних галузей мережевих технологій у їхніх взаємозв’язках та взаємозалежностях і сформувати навички їх практичного використання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні концепції та термінологію комп’ютерних мереж;
 • основні стандарти та протоколи комп’ютерних мереж;
 • мережні засоби операційних систем;
 • сучасні технології віртуальних мереж і хмарних сервісів;
 • концепції та принципи функціонування соціальних мереж;
 • принципи і засоби безпечного функціонування комп’ютерних мереж.

вміти:

 • підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі;
 • планувати і реалізовувати комп’ютерні інформаційні мережі, керувати мережними ресурсами;
 • розширювати і модернізувати мережі;
 • реалізовувати безпечне функціонування комп’ютерних мереж.

Рекомендована література

Базова

 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі : підручник. Львів: Магнолія 2006, 2013. 256 с.
 2. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Львів:  Магнолія 2006, 2013.  256 с.
 3. Олифер В. Г., Олифер Н.А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер, СПб., 2000 .
 4. Системи та мережі передавання даних. / О.М. Бевз, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик. Вінниця: ВНТУ, 2008. 106 с.
 5. Танненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. Питер, СПб., 2003. 992 с.

Допоміжна

 1. Вишневский М.В., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации.М.: Техносфера, 2005.592 с.
 2. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні системи і технології. К.: МАУП, 2004. 189 с.
 3. Камер Дуглас Э. Сети TCP/IP. T.1 Принципы, протоколы и структура: Пер. с англ. – 4-е изд. – Москва, Санкт-Петербург, Киев: Изд. дом “Вильямс”, 2003. 880 с.
 4. Кулик А.Я. Теорія інформації і кодування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2008. 145 с.
 5. Квєтний Р.Н. Основи техніки передавання інформації: підручник. Вінниця: Універсум. – Вінниця, 2002. 358 с.
 6. Ефремов О .В., Беляев П .С. Информационные системы в науке, образовании и бизнесе. Тамбов: Тамб. гос. техн . ун-т. – 2006. – 124 с.
 7. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: навч.-метод, посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 128с.
 8. Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2011. 500 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус