Методи та технології інженерії даних (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Павлишенко Б. М.ФеП-32, ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-32
ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Мета: реалізувати знайомство студента із способами створення цілісних та чистих даних, теоретичними принципами галузі інженерії даних та практичними технологіями, які найбільш затребувані в інженерії даних.

Цілі: забезпечити знайомство студентів з особливостями обробки та зберігання різних типів даних, варіантами побудови сховищ даних; вивчити алгоритми попередньої обробки даних; опанувати теоретичний матеріал і практичне оволодіння сучасними графічно-інформаційними технологіями, комп’ютерними та програмними засобами створення цілісних даних, подання їх в графічній формі;  вивчити методи і алгоритми обробки даних, визначити статистичні параметри даних; ознайомити з базовими концепціями обробки даних, які дозволять правильно структурувати дані для подальшого їхнього опрацювання, візуалізації і моделювання, управління програмною інфраструктурою та інтерфейсом систем обробки даних, теорією і проектуванням систем обробки даних.

 

Рекомендована література

Основна література:

  1. Технології оброблення великих даних: конспект лекцій з дисципліни «Технології оброблення великих даних» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем»)/ Л.М. Олещенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,55 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 227 с
  2. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин // навчальний посібник з грифом МОНУ. — Львів : «Магнолія-2006», 2012. — 241 с.
  3. Han, Jiawei. Data mining : concepts and techniques / Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei. – 3rd ed. ISBN 978-0-12-381479-1 Chapter 3. Data  preprocessing
  4. Michael R. Brzustowicz Data Science with Java Practical Method for scientists and engineers /Michael R. Brzustowicz. – O’REILLY, 2017. – 311p.
  5. Бахрушин В.Є. Методи аналізу  даних :  навчальний  посібник  для  студентів /В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с.
  6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерія прикладних інтелектуально-орієнтованих програмних продуктів” для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (всіх форм навчання) / В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 80 с.
  7. Extract, transform,  and  load  (ETL)  //  Електронний  ресурс.  Режим  доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl
  8. Edward L.Robinson Data Analysis for Scientists and Engineers // Pricenton University Press, 2016, – P.408,  ISBN 9781400883066

Силабус:

Завантажити силабус