Веб-технології та програмування ч.1 (HTML, CSS, basic JS) (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Демків Л. С.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13, ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеП-11Ткаченко О. М.
ФеП-12Мисюк Р. В.
ФеП-13Мисюк І. В.
232ФеП-14доцент Демків Л. С., Гера О. Б.

Опис навчальної дисципліни

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

основні поняття, визначення і проблеми курсу; вимоги до постановки основних задач програмування веб сторінок; призначення й особливості застосування основних складових розробки веб сторінки в мережі Інтернет;

вміти:

володіти базовими знаннями розмітки, стилів та скриптування веб сторінок; застосовувати технології розробки веб сторінок для прикладних задач; реалізувати прикладні задачі  в розробці веб сторінок на персональних комп’ютерах.

Після вивчення даного курсу «Веб-технології та програмування (ч.1)» здобувачі набудуть таких Загальних та Фахових компетентностей та Програмних результатів навчання:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ФК17. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.

ФК18. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).

ФК22. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.

ФК25. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.

ФК28. Володіння методами сучасних веб-технологій, хмарних технологій, великих даних та засобами розробки веб-застосувань.

ПРН7. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.

ПРН8. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.

ПРН14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

ПРН17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення.

Рекомендована література

  • Мельник Роман Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl)/ Навчальний посібник / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Львів, 2006 131 с.
  • Robbins Niederst. Learning Web Design : A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics / Niederst Robbins. – Canada : O’Reilly Media, Inc., 2018. – 810 p. https://www.pdfdrive.com/learning-web-design-a-beginners-guide-to-html-css-javascript-and-web-graphics-e188549005.html
  • Robson Elisabeth. Head First HTML and CSS: A Learner’s Guide to Creating Standards-Based Web Pages / Elisabeth Robson, Eric Freeman. – Canada : O’Reilly Media, Inc., 2017. – 764 p. https://www.pdfdrive.com/head-first-html-and-css-a-learners-guide-to-creating-standards-based-web-pages-e158237724.html
  • Sams Teach Yourself HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day / L. Lemay, R. Coburn, J. Kyrnin. – Pearson Education, Inc. – 2016. – 1482 p. https://www.pdfdrive.com/sams-teach-yourself-html-css-javascript-web-publishing-in-one-hour-a-day-e194806571.html.
  • Blumenthal Stephen. JavaScript: JavaScript For Beginners – Learn JavaScript Programming with ease in HALF THE TIME – Everything about the Language, Coding, Programming and Web Pages You need to know / Stephen Blumenthal. – 2017. – 115 p. https://www.pdfdrive.com/javascript-javascript-for-beginners-learn-javascript-programming-with-ease-in-half-the-time-everything-about-the-language-coding-programming-and-web-pages-you-need-to-know-d158299863.html.
  • Alessandro Del Sole. Visual Studio Code Distilled: Evolved Code Editing for Windows, macOS, and Linux / Alessandro Del Sole. – Cremona, Italy : Apress, 2019. – 221 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4224-7 https://www.pdfdrive.com/visual-studio-code-distilled-evolved-code-editing-for-windows-macos-and-linux-e185943962.html

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус