Комунікаційні навики ВПК

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Мокій О. А.ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФеП-24Мокій О. А., Мокій О. А.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання і розуміння комункаційних навиків. Застосування цих знань та навиків дозволить студентам ІТ напрямів ефективно взаємодіяти з різними стейкхолдерами, покращувати якість роботи та сприяють розвитку успішної кар’єри в індустрії інформаційних технологій.

Рекомендована література

 • 1. How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships/ McGraw Hill; 1st edition (October 10, 2003)- 367 p.
 • 2. Бурмака Т. М. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.
 • 3. Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.
 • 4. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011. – 132 с.
 • 5. Гандапас Радислав. Камасутра для оратора. Десять розділів про те, як діставати та давати максимальне задоволення, виступаючи публічно / Радислав Гандапас ; Пер. з рос. Н. Козик — Д.: Моноліт, 2017. — 272 с.
 • 6. Степура Андрій. «WOW–виступ по-українськи. Ноу-хау сучасного оратора». — Дніпро: Моноліт-Bizz, 2018. —304 с.
 • 7. Конфліктологія: Навчальний посібник/ Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко; За ред.: В. М. Петюха та Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.
 • 8. Ларі Кінг, Білл Ґілберт Як розмовляти будь з ким, будьколи і будь-де. Секрети успішного спілкування. (перекл. Н.Борис). Моноліт-Bizz, 2019. – 208 с.
 • 9. Бебик, В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз : монографія / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2005. – 440 с.
 • 10. Різун, В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В. Різун. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008. – 260 с.
 • 11. Семенюк, О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240 с.
 • 12. Етика ділового спілкування /ГриценкоТ.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д. та ін. [Електронний ресурс] – режим доступу
  http://pidruchniki.ws/14131112/menedzhment/dodatkova_literatura#377

Силабус:

Завантажити силабус