Цибуляк Богдан Зіновійович

Посада: Доцент кафедри електромеханіки та електроніки НАСВ, доцент кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

 1. Безпека та захист комп’ютерних мереж.
 2. Розробка автоматизованих мікропроцесорних систем для модернізації військової техніки ЗСУ.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

 1. Сухоребрий С.П., Павлик Б.В., Тютько І.О., Цибуляк Б.З. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS. // УФЖ.- 1993.- Т.38, №10.- С.1521-1525.
 2. Павлик Б.В., Тютько І.О., Цибуляк Б.З. Зміна фізичних параметрів контактів Au-ZnS та Au-CdS під дією радіації. // Деп.в ДНТБ України 10.03.94.- №406.- Ук-94.
 3. Pavlyk, B.Tsybulyak, Ya.Horyn’, M.Belov. Effect of low-dose X-irradiation on light emitting diodes Au-ZnS. // Optical Organic and Semiconductor Inorganic Materials. Proc. SPIE, v.2968.- 1997.- P.152-155.
 4. Pavlyk, Ya.Horyn`, B.Tsybulyak The change of ZnS-Au and CdS-Au diode structure parameters caused be low dose X-ray irradiation // Solid State Phenomena.- 1997.- V.57-58.- P.269-272.
 5. Горинь Я.М., Павлик Б.В., Тютько І.О., Цибуляк Б.З. Ефект малих доз у поверхнево-бар`єрних структурах Au-ZnS та Au-CdS. // УФЖ.- 1998.- Т.43, №2.- С.238-243.
 6. Павлык Б.В., Щеглова Л.И., Цыбуляк Б.З. Влияние обработки на состав поверхности кристаллов CdTe // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.- 1999.- №3.- С. 79-80.
 7. Pavlyk B.V., Cybulyak B.Z., Goryn` Ya.M., Kozak I.V. Cooling-stimulated electron emission and anomalous changes in the conductivity of CdS crystal faces // Functional Materials.- 1999.- Vol. 6, №1.- P. 83-86.
 8. Павлик Б., Цибуляк Б., Клочан О. Радіаційно-індуковане поліпшення електрофізичних параметрів кристалів CdS та поверхнево-бар’єрних структур на їх основі // Вісник ЛНУ, сер. фіз. ‑ 2000. ‑ Вип.33. ‑ С.139-143.
 9. Б.В.Павлик, О.В.Клочан, І.О.Хвищун, Б.З.Цибуляк До проблеми радіаційно-стимульованого впорядкування дефектної структури в кристалах // Вісник ЛНУ, сер. фіз. ‑ 2001. ‑ Вип.34. ‑ С. 365-374.
 10. Pavlyk, B.Tsybulyak, O.Klochan. Radiation-stimulated ordering effect in CdS crystals. // Solid State Phenomena.- 2002.- V.82-84.- P.587-592.
 11. Цибуляк Б.З. Перебудова приповерхневої структури базисної грані кристалів CdS, зумовлена охолодженням // Вісн.Льв.ун-ту. Сер.фіз. – 2004. – Вип.37. – С.220-226.
 12. Pavlyk, B.Tsybulyak Cooling-stimulated rebuilding process in CdS // Prace Naukowe AJD, Chemia i Ochrona Srodowiska. Czestochowe. – 2005. – №10. – P. 5-12.
 13. Павлик Б.В., Цибуляк Б.З., Лишак М.В. Фізична модель процесу радіаційно-індукованого впорядкування дефектної структури напівпровідникових кристалів // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології – 2007. – №4. – С.26-30.
 14. Колісник Я., Цибуляк Б. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна. – 2009, вип. 25. – С.332-341.
 15. Цибуляк Б.З., Колісник Я.І. Використання інформаційних технологій для контролю знань студентів // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб.наук.праць. Ч. 2.- Львів: ЛДУ БЖД, 2009.- С. 146-150.
 16. Мілян К.В., Гриник Р.О., Цибуляк Б.З. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою комп’ютерного моделювання // Збірник наук. праць Міжнар. науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» – Львів (Україна), (17-20 вересня) 2010. – С. 48.
 17. Цибуляк Б.З. Моделювання лінійних електричних кіл постійного струму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010, вип. 20.14. – С. 329-333.
 18. Цибуляк Б.З., Мілян К.В. Застосування інформаційних технологій для проведення лабораторного практикуму з курсу “Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці” // Мат. науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами» – Львів (Україна), (24 грудня) 2010. – С. 185-189.
 19. Б.З. Цибуляк Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі // Електроніка та інформаційні технології : зб. на­ук. праць. – Львів : ЛНУ. – 2011. Вип. 1. – С. 252-257.
 20. Б.З.Цибуляк, І.І. Шиптицька, Я.О. Любовецька Запобігання розголошенню конфіденційної інформації через соціальні мережі Збірник наукових статей за матеріалами доповідей науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами». – 2012. – С. 141-147.
 21. Б.З. Цибуляк Захист інформації з обмеженим доступом на засадах аутсорсингу // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2012. – № 741. – Ч. 2. – C. 246-250.
 22. Б.З. Цибуляк Захист інформації від витоку каналами телефонного зв’язку // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – Вип. 55. – С. 143-148. Фахове видання
 23. Цибуляк Б.З. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для курсантів та студентів за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою». – Львів : ЛДУ БЖД, 2014. – 38 с.
 24. Цибуляк Б.З. Бази даних. Лабораторний практикум для курсантів та студентів за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою». – Львів : ЛДУ БЖД, 2014. – 101 с.
 25. Цибуляк Б.З. Захист інформації в телекомунікаційних системах. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для курсантів та студентів за спеціальністю 8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації». – Львів : ЛДУ БЖД, 2014. – 29 с.
 26. Цибуляк Б.З. Застосування інформаційних технологій у роботі силових структур України / Збірник наукових статей за матеріалами доповідей науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі». – Львів : Львівський ДУВС, 2015. – С. 133-137.
 27. Цибуляк Б.З. Деградація параметрів стволів артилерійського озброєння в процесі експлуатації / Військово-технічний збірник – Львів. : НАСВ, 2016. – №1 (14). – С. 121-126.
 28. Пюро І.О., Цибуляк Б.З. Дослідження характеристик портативного детектора металевих об’єктів / Збірник наукових робіт курсантів. Вип. 14. – Львів: НАСВ, 2016. – С. 108-113.
 29. Цибуляк Б.З., Дідун П.Л. Застосування БПЛА для підвищення ефективності роботи правоохоронних органів / Збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі». – Львів : Львівський ДУВС, 2017. – С. 217-219.
 30. Болцарівський А.І., Цибуляк Б.З. Автоматизація обслуговування акумулятора тиску підйомно-врівноважуючого механізму БМ 9А52 / Збірник наукових робіт курсантів. Вип. 19. – Львів: НАСВ, 2021. – С. 17-22.
 31. Мазняк А.М., Цибуляк Б.З. Розробка системи енергозабезпечення ракетних комплексів із використанням альтернативних джерел енергії / Збірник наукових робіт курсантів. Вип. 19. – Львів: НАСВ, 2021. – С. 84-91.
 32. Шабатура Ю., Ільків І., Цибуляк Б., Дверій О. Електротехніка, електроніка та автоматика у військовій техніці: Навчально-методичний посібник / Ю.В. Шабатура, І.М. Ільків, Б.З. Цибуляк та ін. – Львів: НАСВ, 2022. –199 с.
 33. Трач І., Цибуляк Б. Електротехнічне матеріалознавство ОВТ: Навчальний посібник / І.Б. Трач, Б.З. Цибуляк. – Львів: НАСВ, 2022. – 192 с.

 

Свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію

 1. № 1147/100 від 07.12.2017 р. Пристрій трансформації стабілізованого джерела живлення 24 В у регульоване із функцією захисту від КЗ. Жук В.О., Цибуляк Б.З., Мазняк А.М.
 2. № 1331/87 від 21.11.2019 р. Портативний двоканальний DC/DC перетворювач напруги із плавним регулюванням вихідних напруг та індикацією вихідної напруги. Цибуляк Б.З., Жук В.О.
 3. № 1386/48 від 26.11.2020 р. Портативний стенд для дослідження операційних підсилювачів. Цибуляк Б.З., Атаманюк В.В., Жук В.О., Болцарівський А.І.

Розклад