Комп’ютерні інформаційні мережі та системи (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Цибуляк  Б. З.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13, ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеП-11доцент Цибуляк  Б. З., Каськун О. Д.
ФеП-12доцент Цибуляк  Б. З., Каськун О. Д.
ФеП-13доцент Цибуляк  Б. З., Каськун О. Д.
ФеП-14доцент Цибуляк  Б. З., Колич І. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні інформаційні мережі та системи” є набуття теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для проектування та експлуатації комп’ютерних інформаційних мереж.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерні інформаційні мережі та системи” є створити у студента цілісну, систематизовану картину різних галузей мережевих технологій у їхніх взаємозв’язках та взаємозалежностях і сформувати навички їх практичного використання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні концепції та термінологію комп’ютерних мереж;
 • основні стандарти та протоколи комп’ютерних мереж;
 • мережні засоби операційних систем;
 • сучасні технології віртуальних мереж і хмарних сервісів;
 • концепції та принципи функціонування соціальних мереж;
 • принципи і засоби безпечного функціонування комп’ютерних мереж.

вміти:

 • підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі;
 • планувати і реалізовувати комп’ютерні інформаційні мережі, керувати мережними ресурсами;
 • розширювати і модернізувати мережі;
 • реалізовувати безпечне функціонування комп’ютерних мереж.

Рекомендована література

Основна література:

 • Микитишин А.Г., Митник М.М. , Стухляк П.Д. Комп’ютерні мережі, книга.1. Навчальний посібник для технічних спеціальностей ВНЗ. Львів.: Магнолія 2006, 2021. – 256 с.
 • Микитишин А.Г., Митник М.М. , Стухляк П.Д. Комп’ютерні мережі, кн.2. Навчальний посібник для технічних спеціальностей ВНЗ. Львів.: Магнолія 2006, 2021. – 328 с.
 • Платтнер Б., Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі. К.: Кондор, 2018. – 238 с.
 • Буров Є.В. , Митник М.М. Комп’ютерні мережі. Том 1. Львів.: Магнолія 2006, 2021. – 340 с.
 • Буров Є.В. , Митник М.М. Комп’ютерні мережі. Том 2. Львів.: Магнолія 2006, 2021. – 400 с.
 • Платтнер Б., Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі. К.: Кондор, 2018. – 238 с.
 • Рамський Ю.С. Адміністрування комп’ютерних мереж та систем. Тернопіль.: Богдан, 2010. – 196 с.
 • Системи та мережі передавання даних. / О.М. Бевз, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик. Вінниця: ВНТУ, 2008. 106 с.

Додаткова література

 • Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні системи і технології. К.: МАУП, 2004. 189 с.
 • Кулик А.Я. Теорія інформації і кодування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2008. 145 с.
 • Квєтний Р.Н. Основи техніки передавання інформації: підручник. Вінниця: Універсум. – Вінниця, 2002. 358 с.
 • Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: навч.-метод, посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 128с.
 • Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2011. 500 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні мережі та системи» для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні мережі та системи» для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус