Веб-технології і програмування (ч.2) (ІПЗ та ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Ткаченко О. М.ФеП-21, ФеП-22, ФеП-23
432доцент Демків Л. С.ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеП-21Мокій О. А.
ФеП-22Мисюк Р. В.
ФеП-23Мисюк І. В.
432ФеП-24доцент Демків Л. С., Гера О. Б.

Опис навчальної дисципліни

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • особливості основних засобів для розробки веб сторінки з сучасними підходами; основні архітектурні особливості програмного забезпечення,
 • розробленого на React та Angular; як організувати декомпозицію коду проєкту на складові компоненти для зручності подальшої підтримки та
 • повторного використання

вміти:

використовувати системний підхід до проектування архітектури великих програмних продуктів, працювати в командах front-end розробників.

Після вивчення даного курсу «Веб-технології та програмування (ч.2)» здобувачі набудуть таких Загальних та Фахових компетентностей та Програмних результатів навчання:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ФК17. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.

ФК18. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).

ФК22. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.

ФК25. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.

ФК28. Володіння методами сучасних веб-технологій, хмарних технологій, великих даних та засобами розробки веб-застосувань.

ПРН7. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.

ПРН8. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.

ПРН14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

ПРН17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення

Рекомендована література

 • Julie C. Meloni. Sams Teach Yourself HTML, CSS and JavaScript All in One SAMS. Indiana, USA, 2012 598 с. http://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-%26-manuels-informatiques/htm-html-xml-ccs/Sams%20Teach%20Yourself%20HTML,%20CSS,%20and%20JavaScript%20All%20in%20One.pdf
 • Boris Cherny. Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale. — O’Reilly Media, 2019. —324 p.
 • Aristeidis Bampakos, Pablo Deeleman. Learning Angular: A no-nonsense beginner’s guide to building webapplications with Angular 10 and TypeScript. — 3rd Edition — Packt Publishing, 2020. — 430 p.
 • Heitor Ramon Ribeiro. Vue.js 3 Cookbook: Discover actionable solutions for building modern web apps withthe latest Vue features and TypeScript. — Packt Publishing , 2020. — 562 p.
 • Brett Nelson. Getting to Know Vue.js: Learn to Build Single Page Applications in Vue from Scratch / Brett Nelson. – Eagan, Minnesota, USA : Apress, 2018. – 268 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3781-6
 • Chinnathambi Kirupa. Learning React / Kirupa Chinnathambi. – Pearson Education, Inc., 2017. – 230 p. https://www.pdfdrive.com/learning-react-a-hands-on-guide-to-building-web-applications-using-react-and-redux-e185752183.html
 • David V. Web App Development Book: Guide to Ember.js / V. David. – 2016. – 101 p. https://www.pdfdrive.com/web-app-development-book-guide-to-emberjs-e194685051.html.
 • Learning React: Functional Web Development with React and Redux / Alex Banks, Eve Porcello. – O’Reilly Media, Inc., 2017. –153 p. https://www.pdfdrive.com/learning-react-functional-web-development-with-react-and-redux-e183076321.html.

Матеріали

Методичне забезпечення

1) Бородкіна, І. Л. Web-технології та web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів: навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 210 с. : іл.
2) Мельник, Р. А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд) : навч. посіб. / Р. А. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 247 с. : іл.

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення" 2022

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення" 2019

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус