Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Наші цілі
 • Новини

Кафедру оптоелектроніки та інформаційних технологій було відкрито в 1979 році, а під теперішньою назвою вона працює з 2012 року. Упродовж десятиліть кафедра забезпечувала підготовку студентів зі спеціальностей, пов’язаних спочатку з оптоелектронікою, а згодом – з інформаційними технологіями. Зокрема, це були спеціальності «Оптичні і оптико-електронні прилади і системи» (1979–1996 рр.), «Оптоелектроніка» (1996–2002 рр.), «Прикладна фізика» (2003–2010 рр.) та «Радіофізика і електроніка» (2005–2010 рр.). У рамках цих спеціальностей кафедра відповідала за спеціалізації «Оптико-електронні інформаційні системи» (1979–1998 рр.), «Оптоелектрон­на інформатика» (1999–2004 рр.), «Оптико-фізичні методи і техніка в біології та медицині» (1998–2007 рр.) та «Оптоелектронні та радіоекологічні прилади і системи» (2004–2008 рр.).

Починаючи з 2005 року, кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій розпочала підготовку фахівців за тодішнім напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» в межах спеціальності «Інформаційні системи проектування». Зокрема, до 2012 року кафедра випускала спеціалістів за спеціалізаціями «Оптичні інформаційні системи» та «Інформаційні системи моніторингу».

На сьогодні кафедра має статус випускової і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (з 2012 р.). Починаючи з 2017 року, кафедра готує також бакалаврів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», а з 2019 року – бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». У рамках спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології» кафедра відкрила спеціалізації «Системи штучного інтелекту» (з 2012 р.) та «Штучний інтелект і машинне навчання» (з 2018 р.). На додаток, кафедра веде окремі навчальні дисципліни для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка».

Зараз на кафедрі оптоелектроніки та інформаційних технологій працюють 11 викладачів (3 професори, 5 доцентів і 3 асистенти),  4 працівники інженерно-технічного персоналу, а також навчається 8 аспірантів (переглянути). Основні науково-педагогічні інтереси кафедри охоплюють оптоелектроніку та системи штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про запис, опрацювання, передавання та відображення інформації, цифрову обробку сигналів і зображень, розпізнавання образів, комп’ютерну лінгвістику та обробку природної мови, складні системи та мережі, експертні системи, бази знань, нейронні мережі, інтелектуальні сенсори, системи радіологічного моніторингу та ін.

За роки існування кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій її працівники опублікували понад 1500 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій і навчальних посібників (зокрема, посібників із грифом Міністерства освіти України), одержали близько 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. На кафедрі захищено понад 30 кандидатських дисертацій і 5 докторських дисертацій.

 

Співробітники

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професорПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧАК Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАНОЧКО Галина Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентКАРПА Іван Васильовичасистент
асистент (сумісник)КЛИМОВИЧ Юрій Григоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ПАНАСЮК Юрій Володимировичасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладНаші цілі

 

 1. Місія кафедри

Відомо, що нині світ стоїть напередодні Четвертої індустріальної революції, найважливішими компонентами якої є штучний інтелект і великі дані, Інтернет речей, віртуальна реальність і тривимірний друк. Для забезпечення цього технологічного прориву потрібні добре підготовлені, висококваліфіковані молоді фахівці. Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій вбачає своє місце в освітньому просторі нашої країни найперше в галузі інформаційних технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Дослідженням та прикладним розробкам систем штучного інтелекту надається чільне місце, зокрема, в провідних наукових центрах США, Китаю, Європи, Японії та Кореї. Передбачається, що подальше прийняття стратегічної концепції розвитку штучного інтелекту в Україні також приведе до сплеску активності в цій галузі. У цьому плані кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій бачить себе науково-освітньою одиницею, покликаною максимально сприяти технологічному прогресові української держави.

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій повинна стати потужним локальним центром навчально-методичної та наукової діяльності, спрямованої на удосконалення та розвиток освіти та науки в галузі інформаційних технологій, найперше штучного інтелекту. Головним пріоритетом кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій є дослідження проблем штучного інтелекту, а додатковим пріоритетом – інтегрування відповідних методів і систем у галузь оптоелектроніки.

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій забезпечує найперше бакалаврські та магістерські програми за спеціалізаціями, пов’язаними зі штучним інтелектом, а також відповідає за викладанні для бакалаврів навчальних дисциплін, пов’язаних з оптоелектронікою. Визначальною і найбільш упізнаваною за нашими намірами тематикою навчальних дисциплін кафедри повинні бути оптоелектроніка, опрацювання, передавання та відображення інформації, цифрова обробка сигналів і зображень, розпізнавання образів, комп’ютерна лінгвістика та обробка природної мови, експертні системи, бази знань, нейронні мережі, інтелектуальні сенсори, а також складні системи і мережі.

Запорукою успішної кар’єри наших випускників повинен стати збалансований набір навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра, їхня відповідність сучасним потребам індустрії та суспільства загалом, а також високий науково-методичний рівень їхнього викладання. Навчально-методична робота кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій на основі високої кваліфікації викладачів і комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання. Джерела поповнення висококваліфікованих кадрів кафедра бачить в залученні до професорсько-викладацького складу випускників аспірантури, здібних випускників факультету, провідних учених регіону та висококваліфікованих фахівців-практиків в галузі інформаційних технологій.

Ми констатуємо, що без серйозних наукових здобутків за тематикою навчальних дисциплін викладання цих дисциплін було би неповноцінним. Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій – це команда кваліфікованих науковців, яка проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством. Кафедра бачить свої функції не лише в підготовці фахівців для промисловості та бізнесу, але й у формуванні наукової еліти суспільства через аспірантуру та докторантуру.

 

 1. Візія кафедри 

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій працює у сфері підготовки фахівців у галузях інформатики та оптоелектроніки. Кафедра повинна подавати приклад високих стандартів якості навчання цих фахівців відповідно до вимог часу, з урахуванням кон’юнктури ринку праці та сучасних тенденціях розвитку інформаційних технологій. Шляхами досягнення цих цілей є напружена праця, самовіддана наукова та педагогічна діяльність колективу кафедри, забезпечення повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників, а також запровадження та розвиток інноваційних спеціалізацій, прийомів і методів навчання.

Як наслідок, кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій повинна стати провідною та престижною науково-педагогічною одиницею на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій у галузях інформатики та оптоелектроніки, найперше в області систем штучного інтелекту.

 

 

 1. Цілі кафедри

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій має працювати задля підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі ІТ-технологій, а також задля посилення престижу, ролі та значення Львівського університету в українському суспільстві. З цією метою слід інтенсифікувати та підвищити якість навчального процесу і наукових досліджень, зберегти і підвищити кадровий потенціал навчальному процесі, удосконалити та осучаснити її інфраструктуру та навчально-методичні можливості. Зокрема, основними стратегічними цілями кафедри є такі:

 1. Розширення освітніх можливостей.
 2. Розвиток навчально-методичного потенціалу.
 3. Підвищення наукового потенціалу.
 4. Поліпшення матеріально-технічного стану та інфраструктури.
 5. Розширення міжнародної співпраці.

Оголошення

21.01.2020 | 19:33

У понеділок, 27 січня 2020 р., о 1000 год. відбудеться засідання кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій.
Порядок денний:

Обговорення навчальних програм освітніх курсів і спецкурсів  кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій. Доповідачі:  Карпа І. В., Климович Ю. Г., Панасюк Ю. В., Паночко Г. І.

Різне.

Читати »