Теорія прийняття рішень (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Паночко Г. І.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31Паночко Г. І., Паночко Г. І.
ФеІ-32Паночко Г. І., Паночко Г. І.
ФеІ-33Мостова  М. Р., Мостова  М. Р.
ФеІ-34Паночко Г. І., Мостова  М. Р.

Опис навчальної дисципліни

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з поняттям метризованих бінарних відношень у теорії прийняття рішень, моделями та методами прийняття рішень за умов багатокритерійності, в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику; прийняття рішень методами аналітичної ієрархії, концепцією корисності та раціонального вибору, задачею багатоособового ухвалення рішення, стратегічними іграми; психолінгвістичними аспектами в теорії прийняття рішень.

Ціллю дисципліни є сформувати в студентів практичні навички, які б дали змогу ефективно застосовувати вивчені моделі та методи теорії прийняття рішень для самостійної розробки математичних моделей реальних інформаційних систем прийняття рішень

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

актуальність теорії прийняття рішень; моделі та методи прийняття рішень; властивості бінарних відношень та механізми прийняття рішень; сутність метризованих відношень й експертних оцінювань; зміст теорії ігор та концепцію корисності та раціонального вибору.

вміти:

класифікувати та вирішувати задачі в теорії прийняття рішень; застосовувати теорію графів до багатокритерійних задач; застосовувати відповідне програмне забезпечення (Python, C++) для визначення оптимальних альтернатив, найточніших оцінок експертів в теорії прийняття рішень.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с.
  2. Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. Теорія вибору та прийняття рішень. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 527 с.
  3. Файнзільберг Л.С. Теорія прийняття рішень: підруч., Л.С. Файнзільберг, О. А. Жуковська, В. С. Якимчук. Київ : Освіта України, 2018. 246 с
  4. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – 3-є вид., перероб. – К.: «Видавництво Людмила», 2018. – 292 с.
  5. Бартіш М.Я. Дослідження операцій. Частина 3. Ухвалення рішень і теорія ігор : підручник/ М.Я.Бартіш, І.М.Дудзяний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

Додаткова література:

  1. Katta G. Murty. Optimization for Decision Making / Springer New York, NY, 2010 – 501 р. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1291-6
  2. Khanh D. Pham Linear-Quadratic Controls in Risk-Averse Decision Making Springer New York, NY, 2012 – 150 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5079-5
  3. James N. Webb. Game Theory/ Springer-Verlag London 2007 – 207 р. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-636-0
  4. Kochenderfer, M., Wheeler, T. & Wray, K., 2022. Algorithms for Decision Making, MIT Press. United States of America. https://policycommons.net/artifacts/2684140/algorithms-for-decision-making/3706789/
  5. Sowmitra Das// Quantum classical games: an introduction to quantum game theory 30 Apr 2023 arXiv.2305.00368, https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.00368

Матеріали

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3020

Силабус: з навчальної дисципліни "Теорія прийняття рішень" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус