Цифрова обробка інформації (121 Інженерія програмного забезпечення)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Кушнір О. С.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-31професор Половинко І. І., професор Половинко І. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами знань про теоретичні та практичні аспекти подання та обробки інформації у різних областях. Розглянуто поняття та тлумачення теорії інформації. Проаналізовано різні види подання  інформаційних гармонічних та негармонічних сигналів і алгоритми   швидких обчислень інформаційних даних. Розглянуто теоретичні питання, що пов’язаних з опрацюванням неперіодичних одно- та багатовимірних сигналів у часо-частотній вейвлет-області. Вказано на  конкретні напрямки використання таких перетворень для фільтрації, компресії та оцінки параметрів інформації. Наголошено на перспективності  використання наведених методів для  створення високозахищених цифрових маркерів.

Після завершення курсу студенти повинні вміти:

 • ідентифікувати різноманітні інформаційні сигнали. Працювати з сенсорами фізичних сигналів і перетворювати сигнали на інформацію. Створювати високозахищені цифрові підписи з використанням дискретного  косинусного та мало- хвильового перетворення. Наносити цифрові підписи  різної складності на документи та зображення в різних форматах. Здійснювати дискретну згортку інформаційних сигналів а також їх масштабувати, стискати та здійснювати зсув у часі. Користуватись Z-перетворенням та перетворенням Гільберта. Здійснювати нелінійні перетворення інформаційних сигналів. Обчислювати кореляцію і автокореляцію сигналів з метою зменшення інформаційних шумів.

Рекомендована література

Основна

 1. А. MarionAn Introduction to Image Processing, Chapman and Hall, 1991, p 274.
 2. C. Gonzalez, E.R. Woods, “Digital Image Processing” Second Edition Prentice Hall Upper   Saddle River, New Jersey 07458, P. 797, 2017.
 3. А.Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш Цифрова обробка сигналів, В-во львівської політехніки, Львів,2010,308с.
 4. Гужва В.М.Інформаційні системи і технології на підприємствах Київ КНЕУ 2004-400с.
 5. Згуровськийровський М.З. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій. В-во Європейського університету 2002-205

Додаткова.

 1. Медиковський М.О., Ткаченко Р.О., Цмоць Р.Г. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління. Львів, Видавництво Львівської політехніки,2015, 277с
 2. Коханович Г.Ф., Пузиренко Ф.Ю. Комп’ютерна стеганографія. Теорія і практика-Київ:Київ- Прес,2006.-288с
 3. IhorPolovynko, Digital signature creation by using descrete cosine and wavelet transformations, Electronics and Information Technology., 2018- Issue10. – PP.86-98
 4. Ihor Polovynko Marcing of the Color Imagies by Using  Wavelet Transformations, Electronics and Information Technology – 2021 – Issue15. – PP.59-66 .
 5. Polovynko, L. Kniazevich ІMPROVEMENT OF IMAGES BY USING GRADUATE TRANSFORMATIONS OF THEIR FURIER DETIPTIONS. Technology Audit and Production Reserves, № 2(58) 2021, P.16-19

Силабус:

Завантажити силабус