Математичні методи дослідження операцій (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Паночко Г. І.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеІ-21Мостова  М. Р.
ФеІ-22Мостова  М. Р.
ФеІ-23Мостова  М. Р., Панасюк Ю. В.
ФеІ-24Мостова  М. Р.

Опис навчальної дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни “Математичні методи дослідження операцій ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 122 Комп’ютерні науки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення математичного апарату дослідження операцій, методів і алгоритмів створення програм для типових задач прийняття рішень. Насамперед йдеться про математичну основу для розвязання задач оптимального управління, які можуть бути зведені до задачі лінійного програмування, потокових, задач цілочисельного програмування чи теорії ігор.

 Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, теорія ймовірності і математична статистика.

Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні наступних дисциплін: теорія прийняття рішень, управління ІТ-проектами.

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля та трьох змістових модулів.

Рекомендована література

Текст лекцій та вказівки до виконання лабораторних робіт розміщенні в системі moodle

 

Базова

  1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1.Лінійні моделі: підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 168с.
  2. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 2.Алгоритми оптимізації на графах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 120 с.
  3. Поршнев С.В. MATLAB 7 : Основы роботы и программирования – Москва, Изд. Бином, 2008 , 319 с.
  4. Моклячук М. П. Основи опуклого аналiзу. Навчальний посiбник. – Київ, Видавництво ТВiМС, 2004, 236 с.
  5. Мочульський Ю. MATLAB у фізичних дослідженнях. Навчально-методичний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004, 119 с.
  6. Ланде Д. В., Зубок В. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “ММДО” – Київ Видавництво ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2013, 90с.

 

 

Допоміжна

  1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 4.Динамічне програмування. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013, 120 с.
  2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006.
  3. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Збірник задач. – К.: Видавничий дім «Слово», 2007.
  4. Наконечний С. І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму