Оптоелектроніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Корчак Ю. М.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеM-41Русиняк М. О., Русиняк М. О.
ФеM-42Русиняк М. О., Русиняк М. О.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою цієї навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних за розв’язування теоретичних і практичних задач, які виникають на перетині фізики твердого тіла, оптики, електроніки, а в останні роки також і механіки.

Завдання: ознайомити студентів з сучасною базою напівпровідникових випромінювачів та приймачів оптичного випромінювання, а також оптичними середовищами для поширення світла. Значна увага приділяється вивченню конструкції та роботи багатоелементних приймачів випромінювання та різного типу індикаторним пристроям відображення інформації. Розглядаються також системи технічного зору та базові принципи цифрової оптичної обробки інформації.

Результати навчання:

 

  • знати:

конструкцію, основні характеристики та особливості роботи напівпровідникових випромінювачів  світла: світлодіодів та лазерів; конструкцію, основні характеристики, схеми ввімкнення та особливості роботи напівпровідникових фотоприймачів: фоторезисторів, фотодіодів, фототранзисторів, фототиристорів; будову та принципи роботи координатних аналогових та багатоелементних приймачів випромінювання, в тому числі пристроїв із зарядовим зв’язком; можливості використання підсилювачів сигналів фотоприймачів з високим і низьким вхідним опором; фізичні принципи в індикаторній техніці та різновидності систем відображення інформації; апаратні засоби систем технічного зору та алгоритми формування зображень; переваги та недоліки волоконно-оптичних ліній зв’язку; особливості електрооптичної модуляції світла; базові принципи цифрової оптичної обробки інформації.

  • вміти:

пояснювати принципи і особливості роботи елементів оптоелектроніки; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з розробкою пристроїв оптоелектроніки.

Рекомендована література

  1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
  2. Корчак Ю. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Оптоелектроніка» / Ю. М. Корчак, Ю. М. Фургала. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 95 с.
  3. Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання: навч. посіб. У 2 кн. / В. О. Чадюк. – К.: НТУУ, 2012. – Кн. 1. – 376 с. – Кн. 2. – 436 с.
  4. Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Передавання, перетворення та приймання оптичного випромінювання: навч. посіб. У 2 кн. / В. О. Чадюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – Кн. 1. – 376 с.
  5. Кожем’яко В. П. Оптоелектронна схемотехніка / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, М. Г. Тарновський. – Вінниця: Універсум, 2008. – 189 с.
  6. Черняков Е. І. Оптоелектроніка. Частина 2. Прилади та пристрої / Е. І. Черняков, Ю. П. Мачехін, М. П. Кухтін, С. М. Кухтін. – Х.: ХНУРЕ, 2016. – 292 с.
  7. Dakin J. P. Handbook of Optoelectronics. Second edition. Volume 3. Applied Optical Electronics / Edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown. – London: New York – London: Boca Raton – CRC Press, 2018. – 445 p.
  8. Фечан А. В. Елементи оптоелектроніки на основі рідкокристалічних матеріалів / за ред.. А. В. Фечана. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 216 с.

Матеріали

Електронний курс розміщений в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка  за посиланням:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3949

Лабораторні занняття з даного курсу проводяться на базі Навчальної лабораторії опптоелектроніки та прикладної оптики.

Орієнтовний перелік та методичні матеріали щодо виконнання лабораторних робіт див. тут

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус