Загальна фізика (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Половинко І. І.ФеM-21, ФеM-22

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни: переставлений курс покликаний  ознайомити студентів з   питаннями, пов’язаними з. джерелами променевої енергії, принципом Гюйгенса, дифракцією Фаунгофера від щілини,дисперсією світла, заломленням і відбиванням на сферичній поверхні, заломленням світла в тонкій лінзі, оптичною силою,різноманітними оптичними пристроями зокрема лупою, мікроскопом і телескопом. Даються поняття поляризації світла, оптичної пірометрії. Пояснити досліди Резерфорда, взаємодію електронів з речовиною. Пояснюється студентам суть копускулярно – хвильового дуалізму,походження спектрів випромінювання  атомів водню. Подається опис атома водню у кантовій теорії, складих атомів, заповнення енергетичних рівнів. Дати розуміння поведінки складних ядер,  дейтрона. Пояснити класифікацію ядерних перетворень

Результати навчання:

знати: Будову і властивості джерел променевої енергії. Принцип Гюйгенса та модель дифракції Фаунгофера від щілини. Основи дисперсії світла. Заломлення і відбивання на сферичній поверхні Заломлення світла в тонкій лінзі. Оптична сила. Поляризацію світла. Оптичну пірометрію Досліди Резерфорда Взаємодію електронів з речовиною. Суть копускулярно – хвильового дуалізму, походження спектрів випромінювання  атомів водню. Пояснення властивостей атом водню у кантовій теорії,властивості складних атомів. заповнення енергетичних рівнів. Основи теорії складних ядер, класифікацію ядерних перетворень. Одиниці що використовуються в дозиметрії. Фізичну, хімічну та біологічну дію іонізуючого випромінювання

 • повинен вміти

Користуватись  джерелами променевої енергії. На основі уринцип Гюйгенса і фотмули Фаунгофера розраховувати дифракційні та інтерференційні задачі.
Визначати параметри дисперсії світла у речовині. Вимірювати показники заломлення і відбивання на сферичній поверхні. Використовувати формули заломлення світла в тонкій лінзі. Розраховувати оптичну сила для окулярів, лупи та інших пристроїв. Визначати . властивості та отримувати  поляризоване світло. Працювати з  оптичними пірометрами Пяснити оосліди Резерфорда, взаємодію електронів і нуклонів з речовиною.  Отримувати та пояснювати спектри випромінювання  атомів. Розраховувати структуру та заповнення енергетичних рівнів складних атомів. Працювати з дозиметричними приладами, джерелами іонізуючого випромінювання, визначати їх властивості та дози випромінювання.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Г.С. Ландсберг Оптика. М. Радянська школа Київ, 1961,728с.
 2. М.О. Романюк, А.С. Крочук Оптика В-во Львівського університету
 3. Кушнір О.С. Експериментальна оптика. В-во Львівського університету2009р.115с.
 4. І І. Половинко Атомна і ядерна фізика. Навчально-методичний посібник. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів.2010р. 410с
 5. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007.– 847 с.
 6. A. Lipson. Optical Physics, University of Manchester 2010, 510p.
 7. J. Peatros, M. Ware Physics of Light and Optics, Brigham Young University, 2011. 345p.
 8. Max Born, Atomic Physics, Dover Publications  1989.– 483 p.
 9. Білий М. У. Атомна фізика Київ: Вища школа, 1973.
 10. Гайда Р. П. Атомна фізика Львів: Видавництво Львівського університету, 1965
 11. Гнип Р.Г., Хапко З.А. Лекційні демонстрації з курсу загальної фідики. Оптика. Навчальний посібник.Львів. в-во Львіського університету.,300с.
 12. Ситенко О.Г. , Тартаковський В.К. Теорія ядра: навч. Посібник:Київ Либідь. 2000. -608с.

Силабус:

Завантажити силабус