Мова програмування Java (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Франів  В. А.ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-32Франів  В. А.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами необхідних теоретичних знань, які пов’язані з мовою програмування Java. Формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи при реалізації відповідних завдань та алгоритмів.

Завдання: ознайомити студентів з основними поняттями, ідеями, підходами та методами мови програмування Java.

 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати основні принципи технології Java; призначення JVM (Java Virtual Machine); етапи компіляції і режим запуску програм на мові Java; основні поняття об’єктно-орієнтованого  програмування (клас, об’єкт, інкапсуляція, поліморфізм, наслідування) і механізми їх реалізації на мові Java; основні компоненти стандартних пакетів Java;

уміти реалізовувати базові алгоритми на мові Java; застосовувати IDE (Integrated Development Environment) NetBeans/Eclipse/InteliJIdea для вирішення завдань; вирішувати типові завдання на мові Java; знаходити семантичні помилки в алгоритмах; знаходити і виправляти синтаксичні помилки в коді; використовувати компоненти стандартних бібліотек Java для вирішення завдань; створювати ієрархію класів прикладних програм.

Для вивчення цієї дисципліни потрібні знання, одержані за результатами вивчення загальних і спеціальних дисциплін відповідних напряму підготовки та спеціальності, насамперед “Вища математика”, “Теорія ймовірності та математична статистика”, “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, “Алгоритмізація та програмування” та ін.

Рекомендована література

  •  
  • Базова
1. Арнольд, К., Гослинг, Дж., Холмс, Д. Язык программирования Java. – 3-е изд. — М. : Вильямс, 2001. — 624 с.
2. Блинов, И. Н., Романчик, В. С. Java. Промышленное программировние. – Минск : УниверсалПресс, 2007. — 704 с.
3. Перри, Б. У. Java сервлеты и JSP. Сборник рецептов. — М. : Кудиц-пресс, 2009. — 768 с.
4. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. — 400 с.
5. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. Основы. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2013. — 816 с.
6. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2. : Том 2. Тонкости программирования. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2012. — 992 с.
7. Герберт Шилдт. Java 8. Полное руководство; 9-е изд.: Пер. с англ. – М. : ООО “И.Д. Вильяме”, 2015. – 1376 с.
8. Патрик Нимейер. Програмирование на Java / Патрик Нимейер, Дэниел Леук : [пер. с англ. М.А.Райтмана]. – Москва : Эксмо, 2014 – 1216 с.
  • 9.Hortsmann C.S. Core Java: Vol. I: Fundamentals. – 11th Ed. – Pearson, 2017, – 2617 p.
  • 10. Evans B.J., Flanagan D. Java in a Nutshell. – 7th Ed. – O’Reilly Media, 2018. – 455 p.
  • 11. Arnold K., Gosling J., Holmes D. The JavaTM Programming Language. – 4th Ed. – Addison Wesley Proffesional, 2005. – 938 p.
  • 12. Hortsmann C.S. Core Java: Vol. II: Advanced Features. – 10th Ed. – Prentice Hall, 2017. – 1077 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус