Основи програмування (121 Інженерія програмного забезпечення)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Катеринчук І. М.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13, ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеП-11ст. наук. співробітник Крупич  О. М., ст. наук. співробітник Крупич  О. М.
ФеП-12Дуфанець   . В., Дуфанець   . В.
ФеП-13Іжик  О. Б., Іжик  О. Б.
ФеП-14Дуфанець   . В., ст. наук. співробітник Крупич  О. М.

Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних та практичних знань з алгоритмізації та програмування. Формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати знання з основ програмування.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з поняттями про: основи програмування, абстракцію та алгоритми, компіляцію та інтерпретацію, середовище розробки, ключові слова, ідентифікатори та модифікатори, оператори, оператори галуження та цикли, функції, масиви одномірні та багатомірні, стрічки та роботу з ними, структуру пам’яті Сі програми, вказівники, структури, систему вводу / виводу, робота з файловою системою, директиви.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: актуальність вивчення алгоритмів та мов програмування, методи представлення алгоритмів, способи програмної реалізації алгоритмів та засоби відлагодження програм.

вміти: класифікувати та вирішувати задачі пов’язані з побудовою та програмною реалізацією алгоритмів, застосовувати знання основ програмування в процесі написання програмного коду, використовувати сучасні середовища розробки підчас створення програм різного призначення.

Рекомендована література

Основна література:

  1. ISO/IEC 9899:2018 [ISO/IEC 9899:2018] Information technology — Programming languages — C
  2. Брайан В. Керніган, Деніс М. Річі. Мова програмування C. Друге видання, 2015. – 232 с. http://programming.in.ua/programming/c-language/227-book-programming-c-kernighan.html
  3. Хвищун І.О. Алгоритмізація та програмування: Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –278с.

Додаткова література:

  1. David M. Harris, Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture. Second Edition. Elsevier, Inc. -2013. -690 p.
  2. Шпак З.Я. Програмування мовою С. Навчальний посібник. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с.
  3. Вiнник В.Ю. Алгоритмiчнi мови та основи програмування: мова C. Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 328 с.
  4. Daniel Zingaro. Algorithmic Thinking: A Problem-Based Introduction. No Starch Press. – 2020. – 408 p.
  5. Robert Seacord. Effective C: An Introduction to Professional C Programming. No Starch Press. – 2020. – 272 p.
  6. Anthony Wallit. Learning C programming: An Informative and In-depth Guide to C Programming. Independently published. – 2022. – 250 p.
  7. Jeff Szuhay. Learn C Programming: A beginner’s guide to learning the most powerful and general-purpose programming language with ease, 2nd Edition. Packt Publishing. – 2022. – 742 p.

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус