Теорія ігор (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ФеС-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-42

Опис навчальної дисципліни

Курс Теорія ігор є дисципліною вільного вибору студента з циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Мета: одержання студентами необхідних теоретичних знань з теорії ігор. Формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати знання та методи з теорії ігор.

 

Завдання: ознайомити студентів з поняттями: матричних ігор, нескінчених антагоністичних та неантагоністичних ігор, багатокрокових ігор, антагоністичних та неантагоністичних диференційних ігор, кооперативних ігор, принципів оптимальності в різних ігрових ситуаціях.

 

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати актуальність теорії ігор; моделі та методи розв’язування ігрових ситуацій;

вміти класифікувати та вирішувати задачі з теорії ігор; застосовувати комп’ютерну техніку у вирішенні ігрових ситуацій.

 

Для вивчення дисципліни необхідні знання, одержані при вивченні загальних та спеціальних дисциплін спеціальності, насамперед “«Вища математика», «Дискретна математика», «Програмування», «Чисельні методи», «Математичні методи дослідження операцій», «Теорія прийняття рішень».

Рекомендована література

Основна література:

  1. Петросян Л. А. Теория игр: учебник / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 –432 с.
  2. Harold W. Kuhn Lectures on the Theory of Games / Harold Kuhn – Princeton and Oxford: Published by Princeton University Press, 2003. – 107 p.
  3. Erich Prisner Game Theory Through Examples / Erich Prisner – Published and Distributed by The Mathematical Association of America, 2014. – 287 p.
  4. Благодатских А. И., Петров Н. Н. Сборник задач и упражнений по теории игр: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. –304c.
  5. Оуэн Г. Теория игр. / Г. Оуэн – М.: Мир, 1971. – 230 с.

 

Додаткова література:

  1. Kevin Leyton-Brown and Yoav Shoham Essentials of Game Theory / Kevin Leyton-Brown and Yoav Shoham – A Publication in the Morgan & Claypool Publishers series SYNTHESIS LECTURES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANDMACHINE LEARNING #3, 2008–88 p.
  2. Osborne, Martin J. A course in game theory / Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein. – Cambridge, Massachusetts 02142: The MIT Press Massachusetts Institute of Technology, 1994. – 352 p.

Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение. / Дж. Нейман, О. Моргенштерн – М.: Наука, 1970 – 708 с.

Силабус:

Завантажити силабус