Математичні методи дослідження операцій (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Паночко Г. І.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25, ФеІ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеІ-21Паночко Г. І., Іжик  О. Б.
ФеІ-22Паночко Г. І., Іжик  О. Б.
ФеІ-23Паночко Г. І., Іжик  О. Б.
ФеІ-24Паночко Г. І., Мостова  М. Р.
ФеІ-25Паночко Г. І., Мостова  М. Р.
ФеІ-26Дуфанець   . В., Мостова  М. Р.

Опис навчальної дисципліни

Метою дисципліни є в достатній мірі опрацювати основні методи розв’язування математичних задач, на яких ґрунтується сучасна математична теорія дослідження операцій та оптимізації процесів, зокрема, методи програмування, сітьового планування, методи стохастичної оптимізації та оптимального керування.

Ціллю дисципліни є сформувати в студентів практичні навички, які б дали змогу створювати та аналізувати, оптимізувати математичні моделі реальних систем.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі: підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 168с.
 2. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 120 с.
 3. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 4. Динамічне програмування. – Львів: Видавничий центрЛНУ ім. Івана Франка, 2013, 120 с. 4. Журавчак Л. М.,
 4. Нитребич О. О. Дослідження операцій. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 112 с

Допоміжна література:

 1. Моклячук М. П. Основи опуклого аналiзу. Навчальний посiбник. – Київ, Видавництво ТВiМС, 2004, 236 с.
 2. Ланде Д. В., Зубок В. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “ММДО” – Київ Видавництво ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2013, 90с.
 3. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006.
 4. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Збірник задач. – К.: Видавничий дім «Слово», 2007.
 5. Наконечний С. І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.
 6. Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О.І. Лисенко, І.В. Алєксєєва, – К: НТУУ «КПІ», 2016. – 196 с.
 7. Ketan Date, Rakesh Nagy // GPU-accelerated Hungarian algorithms for the Linear Assignment Problem, Parallel Computing 57, p. 52-72 (2016)
 8. G. Ayorkor Mills-Tettey Anthony Stentz M. Bernardine Dias, The dynamic hungarian algorithm for the assignment problem with changing costs // Robotics Institute Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 15213 (2013)
 9. О.О. Мельник/ Евристичні алгоритми розв’язання одноетапних задач складання розкладів для удосконалення моделі багаторівневої системи планування // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8 14. Alhijawi, B., Awajan, A. Genetic algorithms: theory, genetic operators, solutions, and applications. Evol. Intel. (2023). https://doi.org/10.1007/s12065-023-00822-6

Текст лекцій та вказівки до виконання лабораторних робіт розміщенні в середовищі moodle:

 1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі: підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 168с.
 2. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 120 с.
 3. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 4. Динамічне програмування. – Львів: Видавничий центрЛНУ ім. Івана Франка, 2013, 120 с.
 4. Журавчак Л. М., Нитребич О. О. Дослідження операцій. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 112 с
 5. Ланде Д. В., Зубок В. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “ММДО” – Київ Видавництво ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2013, 90с.

Матеріали

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3756

Силабус: з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус