Цифрове опрацювання зображень (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ст. наук. співробітник Крупич  О. М.ФеС-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-42ст. наук. співробітник Крупич  О. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання предмету

Даний курс має на меті ознайомити студентів з теоретичними основами цифрової обробки зображень та надати їм необхідні практичні навички, включно з програмною реалізацією базових алгоритмів. У курсі даються уявлення про історію розвитку та сучасний стан предмету. Розглядаються основні поняття, особливості методів і засобів цифрової обробки зображень, які застосовуються для покращення візуального сприйняття їх людиною з одного боку, і перетворення зображень для їхнього зберігання та передавання каналами зв’язку, а також аналізу, розпізнавання та інтерпретації образів пристроями машинного зору, в т.ч. для прийняття рішень і керування поведінкою складних автономних технічних систем з іншого боку.

Завдання викладання предмету

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен

знати:

 • основи цифрового представлення зображень, елементи зорового сприйняття;
 • просторові методи покращення зображень, градаційні перетворення;
 • частотні методи покращення зображень, фільтри низьких і високих частот;
 • засади відновлення зображень, методи зниження шуму;
 • основи обробки кольорових зображень;
 • вейвлет-перетворення і кратномасштабну обробку, розклади в ряди;
 • методи стиску зображень, критерії правильності відтворення;
 • засади морфологічної обробки зображень;
 • методи сегментації зображень;
 • основні принципи теорії розпізнавання образів;

вміти:

 • аналізувати особливості формування зображень за допомогою гама- та Х-променів, а також в ультрафіолетовому, видимому, інфрачервоному, мікрохвильовому та радіохвильовому діапазонах;
 • зчитувати та реєструвати зображення, здійснювати їхню дискретизацію і квантування;
 • користуватись частотними фільтрами зображень, зокрема для підвищення їхньої якості та чіткості, пониження шумів;
 • реалізовувати обробку кольорових зображень;
 • здійснювати вейвлет-перетворення і кратномасштабну обробку;
 • виконувати стискання зображень із мінімальними втратами;
 • реалізовувати алгоритми морфологічної обробки та сегментації зображень;
 • здійснювати розпізнавання об’єктів.

 

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Цифрова обробка інформації», «Математична статистика і теорія ймовірності».

Рекомендована література

Основна:

 1. Digital Image Processing. 2nd Ed. by Rafael C. Fonzalez & Richard E. Woods, Prentice Hall, 2002. – 793p. (Р.Гонсалес, Р.Вудс “Цифровая обработка изображений”. Москва: Техносфера 2005. – 1072с.)
 2. А.Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш. Цифрова обробка сигналів. Львів, В-во Львівської політехніки, 2010, 308с.
 3. В.Бондарев, Г.Трэстер, В.Чернега. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. Учебное пособие для вузов. Севастополь, СевГТУ,1999, 398с.

Додаткова:

 1. Cristobal, P.Schelkens, H.Thienpont. Optical and digital image processing. New York: Wiley, 2011. – 988 p.
 2. Творошенко, І. С. Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка зображень». Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 75 с.
 3. У.Прэтт. Цифровая обработка изображений. Москва: Мир, 1982. – 312 с.
 4. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. – М: ООО ”Бином-пресс”, 2006.
 5. В. И. Воробьев, В. Г. Грибунин. Теория и практика вейвлет-преобразования. – СПб.: ВУС, 1999. – 204 с.

Силабус:

Завантажити силабус