Професійний Phyton (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ст. наук. співробітник Свелеба С. А.ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-32ст. наук. співробітник Свелеба С. А.

Опис навчальної дисципліни

Метою є оволодіння студентами основних принципів структурного програмування, принципами побудови функцій користувача, з використанням локальних і глобальних змінних; організацію рекурсивних функцій користувача, освоїти методики визначення та практичного застосування рекурсивних функцій у програмах;основні положення роботи з бінарними та текстовими файлами, модульний принцип організації програми; основи побудови сховищ даних.

Після завершення цього курсу студент буде:
Знати основні поняття структурного програмування;
базові вбудовані типи об’єктів структурного програмування (числа,
рядки, списки, словники, кортежі, файли, множини) і синтаксичні
конструкції використання цих об’єктів у вигляді літералів (виразів, які
генерують ці об’єкти); елементи структурного програмування;
принципи побудови функцій; модульний принцип організації
програми;основи побудови сховищ даних
Вміти використовувати базові поняття структурного
програмування для розв‘язання різних задач; створювати і обробляти
структури, масиви структур, найпростішу обробку файлів, створювати і
використовувати функції.

Рекомендована література

  1. Програмування числових методів мовою Python : підруч./ А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ; за ред. А. В. Анісімова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 640 с.
  2. Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики: метод. рекомендації / укл.: Ю.О. Сеті. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 69 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Технології розробки алгоритмів” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 6.050102 та 123 “Комп’ютерна інженерія”, 6.170103 та 125 “Кібербезпека” / уклад. Гермак В.С.; Кропивницький: ЦНТУ – 2018.– 81 с.
  4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерія прикладних інтелектуально-орієнтованих програмних продуктів” для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (всіх форм навчання) / В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 80 с.
  5. Downey, A.B. Think Python [Текст] / Allen B. Downey. – O’Reilly, 2012. – 300 p.
  6. Phillips, D. Python 3 Object Oriented Programming [Текст] / Dusty Phillips. – Birmingham : Packt Publishing, 2010. – 404 p.
  7. Програмування числових методів мовою PYTHON / А. Ю. Дорошенко [та ін.]; за ред. А. В. Анісімова. – ВПЦ “Київський університет”, – 464 с.
  8. Бизли Дэвид М. Язык программирования Python : [пер. с англ.] / Дэвид М. Бизли. – К. : ДиаСофт, – 336 с

Силабус:

Завантажити силабус