Мова програмування Java (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ст. наук. співробітник Свелеба С. А.ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-32Горон Б. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-32Горон Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами необхідних теоретичних знань, які пов’язані з мовою програмування Java. Формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи при реалізації відповідних завдань та алгоритмів.

Завдання: ознайомити студентів з основними поняттями, ідеями, підходами та методами мови програмування Java.

 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати основні принципи технології Java; призначення JVM (Java Virtual Machine); етапи компіляції і режим запуску програм на мові Java; основні поняття об’єктно-орієнтованого  програмування (клас, об’єкт, інкапсуляція, поліморфізм, наслідування) і механізми їх реалізації на мові Java; основні компоненти стандартних пакетів Java;

уміти реалізовувати базові алгоритми на мові Java; застосовувати IDE (Integrated Development Environment) NetBeans/Eclipse/InteliJIdea для вирішення завдань; вирішувати типові завдання на мові Java; знаходити семантичні помилки в алгоритмах; знаходити і виправляти синтаксичні помилки в коді; використовувати компоненти стандартних бібліотек Java для вирішення завдань; створювати ієрархію класів прикладних програм.

Для вивчення цієї дисципліни потрібні знання, одержані за результатами вивчення загальних і спеціальних дисциплін відповідних напряму підготовки та спеціальності, насамперед “Вища математика”, “Теорія ймовірності та математична статистика”, “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, “Алгоритмізація та програмування” та ін.

Рекомендована література

 

Базова

1.Арнольд, К., Гослинг, Дж., Холмс, Д. Язык программирования Java. – 3-е изд. — М. : Вильямс, 2001. — 624 с.
2.Блинов, И. Н., Романчик, В. С. Java. Промышленное программировние. – Минск : УниверсалПресс, 2007. — 704 с.
3.Перри, Б. У. Java сервлеты и JSP. Сборник рецептов. — М. : Кудиц-пресс, 2009. — 768 с.
4.Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. — 400 с.
5.Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. Основы. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2013. — 816 с.
6.Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2. : Том 2. Тонкости программирования. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2012. — 992 с.
7.Герберт Шилдт. Java 8. Полное руководство; 9-е изд.: Пер. с англ. – М. : ООО “И.Д. Вильяме”, 2015. – 1376 с.
8.Патрик Нимейер. Програмирование на Java / Патрик Нимейер, Дэниел Леук : [пер. с англ. М.А.Райтмана]. – Москва : Эксмо, 2014 – 1216 с.

9.Hortsmann C.S. Core Java: Vol. I: Fundamentals. – 11th Ed. – Pearson, 2017, – 2617 p.

10. Evans B.J., Flanagan D. Java in a Nutshell. – 7th Ed. – O’Reilly Media, 2018. – 455 p.

11. Arnold K., Gosling J., Holmes D. The JavaTM Programming Language. – 4th Ed. – Addison Wesley Proffesional, 2005. – 938 p.

12. Hortsmann C.S. Core Java: Vol. II: Advanced Features. – 10th Ed. – Prentice Hall, 2017. – 1077 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус