Оптоелектроніка (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Корчак Ю. М.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеM-41доцент Корчак Ю. М.
ФеM-42доцент Корчак Ю. М.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою цієї навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних за розв’язування теоретичних і практичних задач, які виникають на перетині фізики твердого тіла, оптики, електроніки, а в останні роки також і механіки.

Завдання: ознайомити студентів з сучасною базою напівпровідникових випромінювачів та приймачів оптичного випромінювання, а також оптичними середовищами для поширення світла. Значна увага приділяється вивченню конструкції та роботи багатоелементних приймачів випромінювання та різного типу індикаторним пристроям відображення інформації. Розглядаються також системи технічного зору та базові принципи цифрової оптичної обробки інформації.

Результати навчання:

 

 • знати:

конструкцію, основні характеристики та особливості роботи напівпровідникових випромінювачів  світла: світлодіодів та лазерів; конструкцію, основні характеристики, схеми ввімкнення та особливості роботи напівпровідникових фотоприймачів: фоторезисторів, фотодіодів, фототранзисторів, фототиристорів; будову та принципи роботи координатних аналогових та багатоелементних приймачів випромінювання, в тому числі пристроїв із зарядовим зв’язком; можливості використання підсилювачів сигналів фотоприймачів з високим і низьким вхідним опором; фізичні принципи в індикаторній техніці та різновидності систем відображення інформації; апаратні засоби систем технічного зору та алгоритми формування зображень; переваги та недоліки волоконно-оптичних ліній зв’язку; особливості електрооптичної модуляції світла; базові принципи цифрової оптичної обробки інформації.

 • вміти:

пояснювати принципи і особливості роботи елементів оптоелектроніки; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з розробкою пристроїв оптоелектроніки.

Рекомендована література

Базова

 1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 2. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – М.: Радио и связь, 1989. – 359с.
 3. Гауэр Дж. Оптические системы связи. – М.: Радио и связь, 1989. – 504с.
 4. Мухин Ю.А. Приборы и устройства полупроводниковой оптоэлектроники. – М.: МЭИ, 1996. – 298с.
 5. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: Машиностроение, 1989. – 360с.

Допоміжна

 1. Основы оптоэлектроники / Под ред. К.Голанта. – М.: Мир, 1988. – 284с.
 2. Пресс Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. – М.: Радио и связь, 1991. – 264с.
 3. Аксененко М.Д., Бараночников М. Приемники оптического излучения: Справочник. – М.: Радио и связь, 1987. – 296с.
 4. Мухин Ю.А. Приборы и устройства полупроводниковой оптоэлектроники. – М.: МЭИ, 1996. – 298с.
 5. Вартанян С.П. Оптоэлектронные приборы и устройства в полиграфии: Учебное пособие. – Москва: Издательство МГУП, 2000.  – 187с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму