Методи та системи штучного інтелекту (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Грабовський В. А.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеІ-41доцент Грабовський В. А.
ФеІ-42доцент Грабовський В. А.
ФеІ-43доцент Грабовський В. А.
ФеІ-44доцент Грабовський В. А.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи та системи штучного інтелекту” є отримання знань студентами щодо загального стану в галузі штучного інтелекту, методів і засобів, які використовуються при створенні систем штучного інтелекту, сучасних підходів до їх створення і сформувати навички їх практичного використання. Розглядаються підходи, які використовуються при створенні систем ШІ, а також відповідні інструментальні засоби їх створення. Значна увага приділена методам отримання, обробки та представлення знань, а також сучасним технологіям штучного інтелекту.

Результати навчання:

 • знати:
 • основні поняття, визначення та проблеми курсу;
 • способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень;
 • особливості отримання та представлення знань у системах штучного інтелекту;
 • проблеми, які виникають у системах, які засновані на знаннях;
 • сучасні тенденції та підходи до створення систем штучного інтелекту

 

 • вміти:
 • використовувати набуті знання в галузі штучного інтелекту для розв’язку прикладних задач;
 • вибрати і обґрунтувати метод представлення інтелектуальної задачі, необхідний для вирішення конкретної проблеми;
 • застосовувати відповідні методи отримання знань та їх використання;
 • використовувати розподілені інформаційні середовища для отримання потрібної інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Джексон П.. Введение в экспертные системы. : Учебн. пособие: Пер. с англ. / П. Джек-сон. – М., Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 624 с.
 2. Джарратано Д. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование, 4е изд: Пер. с англ. / Д.Джарратано, Г. Райли. – М., Изд. дом “Вильямс”, 2007. — 1152 с.
 3. Попов Э. В. Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие / Э. В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 320с.
 4. Люгер Д. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильяме”, 2003. – 864 с.
 5. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: Пер. с англ. / С. Рас-сел, П. Норвиг. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2006. – 1408 с.

Додаткова:

 1. Белкин Е.В. Введение в методы программных решений. Учебное пособие. / Е.В. Белкин, А. В. Гахов, А.М. Горбань, В.М. Куклин и др. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 305 с.
 2. Ручкин В.Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. / В. Н. Ручкин, В.А.  Фулин. – СПб., «БХВ-Петербург», 2009. – 240 с.
 3. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. / С. О. Субботін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – 431 с.
 4. Частиков А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLІPS. / А. П. Ча­стиков., Т. А. Гаври­лова, Д. Л. Белов. – СПб., «БХВ-Петербург», – 608 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://192.168.224.15/arhіv/
 2. http://www.aіportal.ru/artіcles/
 3. http://http://www.іtstan.ru/
 4. http://www.aіportal.ru/artіcles/expert-systems/1/
 5. http://clіpsrules.sourceforge.net/documentatіon/v630/bpg.pdf
 6. https://sourceforge.net/projects/clіpsrules/fіles/CLІPS

Методичне забезпечення

 1. Грабовський В. А. CLІPS – середовище для побудови експертних систем: Навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 218 с. (електронний варіант)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму