Дискретна математика (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Вельгош С. Р.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15, ФеІ-16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеІ-11Шмигельський Я. А., Калівошка Б. М.
ФеІ-12Шмигельський Я. А., Калівошка Б. М.
ФеІ-13Шмигельський Я. А., Середницька  Х. І.
ФеІ-14Шмигельський Я. А., Середницька  Х. І.
ФеІ-15доцент Вельгош С. Р., Шмигельський Я. А.
ФеІ-16доцент Вельгош С. Р., доцент Романишин Р. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни „Дискретна математика” є ознайомлення студентів з теоретичними основами математичної логіки, теорії множин, нечіткої логіки, комбінаторики, теорії графів, структурами даних – лінійними та нелінійними списками (деревами), а також з базовими алгоритмами згаданої тематики.

Цілями дисципліни є навчити студентів користуватися методами дискретної математики для формалізації й вирішення прикладних завдань та складати комп’ютерні програми на основі базових алгоритмів.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

теоретичні і прикладні положення дискретного аналізу, включаючи математичну логіку, нечітку логіку, теорію множин, комбінаторику, теорію графів, базові структури даних;

вміти:

використовувати знання з основних фундаментальних дисциплін, а також стандартних схем і класичних алгоритмів для розв’язання типових задач дискретної математики; ефективно використовувати апарат дискретної математики в професійній діяльності  для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями.

Рекомендована література

Базова література

 1. Нікольский Ю. В. Дискретна математика : підручник / Ю. В. Нікольский, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – 7-е видання, виправлене та доповнене. – Львів : Магнолія 2006 ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 432 с.
 2. A. Anderson. Discrete Mathematics with Combinatorics. 2nd Edition – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2009.
 3. Борисенко О. А. Дискретна математика : підручник / О. А. Борисенко. – Суми : Університетська книга, 2023. – 255 с.
 4. Матвієнко М. П. Дискретна математика : підручник. / М. П. Матвієнко. – К. : Видавництво „Ліра-К”, 2019. – 324 с.
 5. Журавчак Л. М. Дискретна математика для програмістів : навчальний посібник / Л. М. Журавчак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 420 с.
 6. Бондарчук Ю. В. Основи дискретної математики : навчальний посібник / Ю. В. Бондарчук, Б. В. Олійник. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 159 с.
 7. Бондаренко М. Ф. Комп’ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Т. Руткас. – Х. : Компанія СМІТ, 2004 – 480 с.
 8. Карнаух Т. О. Вступ до дискретної математики / Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 113 с.
 9. Ядренко М. Й. Дискретна математика : навчальний посібник. / М. Й. Ядренко. – К. : ВПЦ “Експрес”, 2003. – 244 с.
 10. Андрiйчук В. I. Вступ до дискретної математики : навчальний посібник / В. I. Андрiйчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Iщук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

Допоміжна література

 1. Graham, D. Knuth, O. Patashnik. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science. 2nd Edition. – Addison-Wesley Professional, 1994.
 2. Кормен Т. Вступ до алгоритмів / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рівест, К. Стайн. – К : К.І.С., 2023. – 1288 с.
 3. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Data structure and Algorithms. 1st Edition. – Addison-Wesley, 2010.
 4. Оленич І.Б. Нечітка логіка та нечітке моделювання : навчальний посібник / І.Б. Оленич. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 210 с.
 5. Трохимчук Р. М. Дискретна математика у прикладах i задачах : навчальний посібник. / Р. М. Трохимчук, М. С. Нiкiтченко. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с.
 6. Мазуренко Н. I. Збірник задач з дискретної математики. / Н. I. Мазуренко, О. Я. Микицей, Т. М. Черковський. – Івано-Франківськ : Голiней О.М., 2016. – 81 с.

Силабус: з навчальної дисципліни "Дискретна математика" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус