Алгоритмізація та програмування (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Хвищун І. О.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15, ФеІ-16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеІ-11доцент Хвищун І. О., Рендзіняк  С. Й.
ФеІ-12Дзіковський  В. Є., доцент Любунь З. М.
ФеІ-13Рендзіняк  С. Й., Рендзіняк  С. Й.
ФеІ-14Рендзіняк  С. Й., Рендзіняк  С. Й.
ФеІ-15Дзіковський  В. Є., Рендзіняк  С. Й.
ФеІ-16доцент Хвищун І. О., Рендзіняк  С. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами базових знань стосовно сучасної методології розробки програмного забезпечення в імперативно-модульній парадигмі програмування, зокрема – вивчення основ програмування алгоритмічними мовами Delphi та Visual C++, вивчення типів даних та алгоритмічних конструкцій цих мов, освоєння особливостей обробки даних з використанням арифметики з плаваючою (рухомою) комою, а також, освоєння базових чисельних методів, що використовуються при розв’язанні задач, які виникають у природничих науках.
Цілі: навчити студентів алгоритмічному мисленню, методології розробки програм: низхідної та висхідної, розуміти синтаксичні та семантичні конструкції алгоритмічних мов Delphi та C++, отримати навики розробки та налагодження програм у консольних та віконних режимах роботи середовищ Embarcadero RAD Studio та Visual Studio 2022, а також, опанувати принципи розробки алгоритмів та програм для розв’язання найпростіших задач фізики та електроніки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:

 • базові алгоритми розв’язання простих задач та форми їхнього представлення;
 • правила роботи в середовищі сучасних операційних систем та їхні файлові системи;
 • принципи роботи в інтегрованих середовищах Embarcadero RAD Studio Delphi та Microsoft Visual С++ 2022;
 • структуру та складові частини програм;
 • скалярні типи даних мов програмування Delphi та С++;
 • структуровані типи даних: масиви, записи, структури, модулі, файли;
 • основні оператори названих мов: присвоєння, безумовні переходи, умовні переходи, цикли, виклику підпрограм;
 • правила опису та використання підпрограм;
 • основні принципи, алгоритми та методи обчислювальної математики;

вміти:

 • працювати із файловими системами персонального комп’ютера;
 • інсталювати та налаштовувати середовища Embarcadero RAD Studio та Microsoft Visual Studio;
 • працювати у консольних та віконних режимах у середовищах Delphi та Visual С++;
 • програмувати мовами Delphi та Visual С++ алгоритми обробки та відображення текстових, числових та графічних даних;
 • створювати алгоритми розв’язання простих задач, які належать до сфери застосування комп’ютерної техніки у науково-технічній сфері;
 • налагоджувати програми, використовуючи стандартні засоби налагодження названих середовищ програмування.

Рекомендована література

 1. Троцько В. В. Теорія алгоритмів: Навчально-методичний посібник. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2023 – 123 с.
 2. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с.
 3. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручн. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. – 544 c.
 4. Marco Cantu. Delphi 2010 Handbook, Piacenza (Italy), 2021. – 318 р.
 5. Ivor Horton’s Beginning Visual C++2010. Wiley Publish., Inc, 2010 – 1231 p.
 6. Nicolai M. Josuttis C++17 – The Complete Guide. The Lean Publishing, 2019. – 430 p.

Силабус: з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус