Алгоритми і структури даних (ІПЗ ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Вельгош С. Р.ФеП-21, ФеП-22, ФеП-23, ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеП-21Левуш П. Н., Дзіковський  В. Є.
ФеП-22Левуш П. Н., Середницька  Х. І.
ФеП-23Левуш П. Н., Риковський П. А.
ФеП-24Шмигельський Я. А.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни “Алгоритми і структури даних” є навчити студентів ефективно вирішувати алгоритмічні задачі, освоїти фундаментальні ідеї і методи теорії алгоритмів, виробити системний підхід до вирішення алгоритмічних задач, освоїти базові інформаційні структури даних, сформувати практичні навички розробки алгоритмів для розв’язання прикладних задач та їх програмування.

Цілями курсу є ознайомлення студентів з основними поняттями та проблемами, а також опанування фундаментальним для інформатики поняттями алгоритму, сформування практичних навичок розробки алгоритмів та вибору структур даних для розв’язання прикладних задач та їх програмування.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

базові поняття теорії алгоритмів, способи представлення алгоритмів, основні алгоритмічні конструкції, принципи проектування алгоритмів, основні структури даних та операції над ними;

вміти:

розробляти алгоритми та комп’ютерні програми мовами високого рівня для інформаційних систем; вибирати ефективну структуру даних для поставленої задачі; розробляти відповідно для структури даних алгоритм; використовувати рекурсивні структури даних та рекурсивні алгоритми.

Рекомендована література

Основна література.

 1. Кормен Т. Вступ до алгоритмів / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рівест, К. Стайн. – К : К.І.С., 2023. – 1288 с.
 2. Клакович Л. М. Теорія алгоритмів : навчальний посібник. / Л. М. Клакович, С. М. Левицька, О. В. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
 3. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Data structure and Algorithms. 1st Edition. – Addison-Wesley, 2010.
 4. Sedgewick. Algorithms in C++. Fundamentals Data Structures, Sorting, Searching, Graph Algorithms. – Addison-Wesley, 2009.
 5. Sedgewick, K. Wayne. Algorithms. Fourth Editions. – Addison-Wesley, 2011.
 6. Креневич А. П. Алгоритми і структури даних : підручник. / А. П. Креневич. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2021. – 200 с.
 7. Глибовець М.М. Основи комп’ютерних алгоритмів / М.М. Глибовець. – К.: Вид. дім „КМ академія”, 2003. – 452 с.
 8. Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даних: посібник. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. – Львів: „Магнолія – 2006”, 2010. – 215 с.
 9. Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++ : Навчальний посібник / С.А. Ярошко, О.С. Ярошко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 248 с.

Допоміжна література.

 1. E. Knuth. The Art of Computer Programming. 4th Editions. – Vol. 1. Fundamentals Algorithms. – Addison-Wesley, 2011.
 2. E. Knuth. The Art of Computer Programming. 4th Editions. – Vol. 2. Seminumerical Algorithms. – Addison-Wesley, 2011.
 3. E. Knuth. The Art of Computer Programming. 4th Editions. – Vol. 3. Sorting and Searching. – Addison-Wesley, 2011.
 4. J. McConnell. Analysis of Algorithms : An Active Learning Approach. Second Edition. – Jones and Bartlett Publishers, 2021.
 5. Кублій Л. І. Алгоритми і структури даних. Основи алгоритмізації : підручник. / Л. І. Кублій. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 528 с.
 6. Бородкіна І. Теорія алгоритмів / І. Бородкіна, Г. Бородкін. – К. : Центр учбової літератури, 2023. – 184 с.
 7. Матвієнко М.П. Теорія алгоритмів / М.П. Матвієнко. – К. Ліра-К, 2019. – 344 с.

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус