Програмування (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Злобін Г. Г.ФеC-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеC-11доцент Злобін Г. Г., доцент Злобін Г. Г.

Опис навчальної дисципліни

Курс знайомить студентів із структурним програмуванням мовою Сі. Вивчення цієї дисципліни має на меті зрозуміння та засвоєння основних принципів розробки програм мовою Сі, а також дає підґрунтя для самостійної практичної роботи в галузі комп’ютерних наук.

Навчальну програму з дисципліни „Основи програмування” складено на основі на основі типової навчальної програми, затвердженої і рекомендованої МОН України. Навчальну програму склав доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Злобін Г.Г. і вона є власною розробкою. Відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” вивчення навчальної дисципліни „Основи програмування” здійснюється на 1-му курсі в 1-му семестрі. Кількість кредитів становить 4. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів. Застосовуються такі засоби перевірки рівня підготовки студентів: лабораторні заняття (допуск, захист), модульні контрольні роботи, здача іспиту. Оцінка успішності студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до розроблених критеріїв оцінювання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

базові типи змінних мови Сі, операції мови, структуру програми мовою Сі, умовні команди мови, реалізацію циклів у мові Сі,  засоби вводу і виводу в мові Сі, методи реалізації функцій в мові Сі, методи роботи з масивами, методи використання структур і об’єднань в мові Сі, засоби мови для роботи з файлами.

вміти:

на основі складеного або наданого алгоритму створювати та відлагоджувати програму мовою Сі.

 

Рекомендована література

  1. В. В. Подбельский, С. С. Фомин Программирование на языке Си: Учебн. Пособие. – 2-е доп. изд. – М: Финансы и статистика, 2001. – 600 с.
  2. А. Крупник Изучаем Си.. – П.: Питер, 2001. – 256 с.
  3. Е. Р. Алексеев, Г.Г. Злобин, Д.А. Костюк, О.В. Чеснокова, А.С. Чмыхало Программирование на языке С++ в среде Qt Creator – М.: ALT Linux, – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму