Програмування (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Злобін Г. Г.ФеC-11, ФеC-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеC-11доцент Злобін Г. Г.
ФеC-12доцент Злобін Г. Г.

Опис навчальної дисципліни

Курс знайомить студентів із структурним програмуванням мовою Сі. Вивчення цієї дисципліни має на меті зрозуміння та засвоєння основних принципів розробки програм мовою Сі, а також дає підґрунтя для самостійної практичної роботи в галузі комп’ютерних наук.

Навчальну програму з дисципліни „Основи програмування” складено на основі на основі типової навчальної програми, затвердженої і рекомендованої МОН України. Навчальну програму склав доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Злобін Г.Г. і вона є власною розробкою. Відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” вивчення навчальної дисципліни „Основи програмування” здійснюється на 1-му курсі в 1-му семестрі. Кількість кредитів становить 4. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів. Застосовуються такі засоби перевірки рівня підготовки студентів: лабораторні заняття (допуск, захист), модульні контрольні роботи, здача іспиту. Оцінка успішності студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до розроблених критеріїв оцінювання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

базові типи змінних мови Сі, операції мови, структуру програми мовою Сі, умовні команди мови, реалізацію циклів у мові Сі,  засоби вводу і виводу в мові Сі, методи реалізації функцій в мові Сі, методи роботи з масивами, методи використання структур і об’єднань в мові Сі, засоби мови для роботи з файлами.

вміти:

на основі складеного або наданого алгоритму створювати та відлагоджувати програму мовою Сі.

 

Рекомендована література

  1. В. В. Подбельский, С. С. Фомин Программирование на языке Си: Учебн. Пособие. – 2-е доп. изд. – М: Финансы и статистика, 2001. – 600 с.
  2. А. Крупник Изучаем Си.. – П.: Питер, 2001. – 256 с.
  3. Е. Р. Алексеев, Г.Г. Злобин, Д.А. Костюк, О.В. Чеснокова, А.С. Чмыхало Программирование на языке С++ в среде Qt Creator – М.: ALT Linux, – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму