Основи комп’ютерної лінгвістики (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Основи комп’ютерної лінгвістики» є ознайом­лення студентів з теоретичними основами комп’ютерної лінгвіс­тики, а також формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання, алгоритми, методи та при­к­ладні програми комп’ю­терної лінгвістики.

Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати основні методи комп’ютерної лінгвістики, основні теорії, моделі та алгоритми комп’ютерної лінгвістики і опису лінгвіс­тич­них систем, інформаційного по­шу­ку та інтелектуального аналізу текстових даних;
 • вміти аналізувати моделі комп’ютерної лінгвістики, працювати з відповідними програмними продуктами, застосовувати комп’ю­тер­ну техніку для вирішення лінгвістичних задач, розробляти та ре­а­лі­зувати відповідні алгоритми, писати прик­ладні програми та корис­туватися ними.

Рекомендована література

 1. Волошин В. Г. Комп’ютерна лінгвістика / В. Г. Волошин. – Суми : Університетська книга, 2004. – 382 с.
 2. Шемакин Ю. И. Начала компьютерной лингвистики / Ю. И. Шемакин. – Москва : Изд-во МГОУ, 1992. – 182 с.
 3. Bolshakov I. Computational linguistics. Models, resources, applications / I. Bolshakov, A. Gelbukh. – Mexico : Ciencia de la Computacion, 2004. – 198 p.
 4. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – Москва : Эдиториал УРСС. – 2001. – 360 с.
 5. Белоногов Г. Г. Компьютерная лингвистика и перспективные ин­фор­мационные технологии / Г. Г. Белоногов. – Москва : Русский мир, 2004. – 248 с.
 6. Большакова Е. И. Автоматическая обработка текстов на естест­венном языке и компьютерная лингвистика / Е. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ, А. А. Носков, О. В. Пескова, Е. В. Ягу­нова. – Москва : МИЭМ, 2011. – 272 с.
 7. https://www.gutenberg.org/

Додаткова література:

 1. Пиотровский Р. Г. Математическая лингвистика / Р. Г. Пиотровский, К. Б. Бектаев, А. А. Пиотровский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 383 с.
 2. Анисимов А. В. Компьютерная лингвистика для всех: Мифы. Алго­ритмы. Язык / А. В. Анисимов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 208 с.
 3. Zanette D. H. Statistical patterns in written language / Zanette D. H. – Centro Atomico Bariloche, 2012, 87 http://fisica.cab.cnea.gov.ar/ estadistica/2te/
 4. Espitia D. Universal and non-universal text statistics: Clustering coeffic­ient for language identification / D. Espitia, H. L. Ridaura // Physica A. – 2020. – Vol. 553. – 123905 (25 рр.).

Матеріали

Знаходяться за посиланням: https://electronics.lnu.edu.ua/course/komp-iuterna-linhvistyka-its

Силабус:

Завантажити силабус