Fundamentals of computational linguistics (122 Computer Science)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
84Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
832Professor Oleh Kushnir

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
832Professor Oleh Kushnir

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Основи комп’ютерної лінгвістики» є ознайом­лення студентів з теоретичними основами комп’ютерної лінгвіс­тики, а також формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання, алгоритми, методи та при­к­ладні програми комп’ю­терної лінгвістики.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • знати основні методи комп’ютерної лінгвістики, основні теорії, моделі та алгоритми комп’ютерної лінгвістики і опису лінгвіс­тич­них систем, інформаційного по­шу­ку та інтелектуального аналізу текстових даних;
  • вміти аналізувати моделі комп’ютерної лінгвістики, працювати з відповідними програмними продуктами, застосовувати комп’ю­тер­ну техніку для вирішення лінгвістичних задач, розробляти та ре­а­лі­зувати відповідні алгоритми, писати прик­ладні програми та корис­туватися ними.