Методологія наукових досліджень / Methodology of Scientific Research (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Болеста І. М.ФеІм-11, ФеІм-12, ФеІм-13, ФеІм-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФеІм-11доцент Катерняк І. Б.
ФеІм-12доцент Катерняк І. Б.
ФеІм-13професор Болеста І. М.
ФеІм-14Шмигельський Я. А.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень”  полягає у у формуванні світоглядних та методологічних засад студентів з класичною університетською освітою

Основні завдання вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень”полягають у формуванні у магістрів знань щодо взаємозв’язку між наукою, релігією та культурою як основних форм суспільної свідомості, а також застосування наукових методологій у професійній та науковій діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • взаємозв’язок різних фори людської свідомості і їх вплив на формування самосвідомості та інтелекту людини;
 • історичні аспекти виникнення науки та закони її розвитку;
 • основні науко метричні показники;
 • принципи побудови науки, роль логічного та інтуїтивного мислення у наукових дослідженнях;
 • основні методологічні підходи до наукових досліджень;
 • співвідношення між лабораторним та комп’ютерним експериментом, імітаційним моделюванням, їхнє порівняння та співставлення;;
 • методи планування багатофакторного експерименту;
 • підходи до опису лінійних та відкритих нелінійних систем;
 • основні принципи синергетики – науки про самоорганізацію в нерівноважних динамічних системах: дисипативні структури, фрактальні структури, коливні та хвильові структури.

вміти:

 • оцінити час подвоєння знань у галузі дослідження, пов’язаної з магістерською роботою;
 • застосувати основні методологічні підходи до розв’язання завдань, пов’язаних з магістерською роботою;
 • порахувати індекс Гірша науковців;
 • планувати проведення багатофакторних експериментів у моделі Фішера;
 • створити комп’ютерні програми для реалізації методу молекулярної динаміки, Монте-Карло, імітаційного моделювання;
 • описати лінійну систему через імпульсний відгук та передавальну функцію;
 • оцінити фрактальну розмірність структур методом підрахунку боксів;
 • створити фазовий портрет системи у модулі «хижак-жертва».

Рекомендована література

 1. В.І. Шклярський. Методологічні основи наукових досліджень. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 127 с.
 2. Е. В. Колісніченко Основи наукових досліджень: конспект лекцій /. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 83 с.
 3. А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко. Основи технічної творчості та наукових досліджень. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 380 с.
 4. Т.Кун. Структура научных революций. Москва. Прогресс. – 1977. – 300с.
 5. В.С.Марцин, Н.Г.Міценко, О.А.Даниленко та ін. Основи наукових досліджень. Львів. Ромус – Поліграф. 2002. -128 с.
 6. В.В Налимов, З.М.Мульченко. Наукометрия. Москва. Наука  192 с.
 7. А.В.Свидзинський Синергетична концепція культури. Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”. 2009.- 696 с.
 8. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO/ за науковою редакцією В.П.Мельника, А.С. Синиці. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- 568 с.
 9. Д.Гуддінг, Дж. Леннокс. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі. Львів: МБФ, 2009. Т.1 416 с.. т.2, 378 с, т.3 480 с.
 10. Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка. Методолого-світоглядний аналіз.- Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 592 с.
 11. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів: Літопис, 2004.- 544 с.
 12. Кайку М. Майбутнє розуму. Львів: Літопис, 2017.- 408 с.

Силабус:

Завантажити силабус