Фізичні основи роботи біомедичної апаратури (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848професор Бордун О. М.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеM-41доцент Медвідь І. І., доцент Медвідь І. І.
ФеM-42доцент Медвідь І. І., доцент Медвідь І. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Фізичні основи методів медичної діагностики” є нормативною дисципліною циклу математичної і природничо-наукової підготовки.

Мета: формування в майбутнього електроніка цілісної картини фізичних основ медичної діагностики та орієнтація у новітніх приладах функціональної діагностики серцево-судинної системи людини, рентгенодіагностичних дослідженнях. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони біофізичних процесів, що проходять в організмі людини і використовуються в медичній діагностиці.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток „інтелектуальних” медичних приладів, які дозволяють отримувати результати вимірювань фізіологічних показників у готовому для діагностики стану пацієнта вигляді, відкриває великі можливості для вдосконалення лікувально-діагностичних методів, прогнозування змін стану пацієнта і корегування за цим лікувальних процедур.

Лабораторний практикум з курсу „Фізичні основи методів медичної діагностики” для студентів напряму підготовки „Мікро- та наноелектроніка” є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження біологічних об’єктів та фізичні принципи роботи діагностичної апаратури, закладає передумови для самостійної наукової роботи в лабораторії.

         Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, основи векторного аналізу та диференціальних рівнянь, загальна фізика, біофізика.

У програмі використовуються приклади з науки, техніки, які дають змогу показати визначальну роль фізики у розвитку та становленні сучасних методів медичної діагностики і їх використання при проектуванні та розробці відповідної медичної апаратури. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерного проектора.

Завдання: навчити студентів самостійно проводити біофізичні дослідження, забезпечити отримання практичних навичок роботи з вимірювальною апаратурою, показати фізичні основи методів відображення інформації та навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  1. основні ідеї, поняття та закономірності, які лежать в основі методів медичної діагностики;
  2. біофізичні основи; методику реєстрації та методи оцінки, а також технічні засоби електрокардіографії;
  3. біофізичні основи та апаратуру досліджень коливань артеріального тиску;
  4. фізичні основи методів оцінки основних параметрів серцевого викиду та судинного русла;
  5. фізичні основи та технічні засоби традиційної рентгенодіагностики та рентгенівської комп’ютерної томографії.

вміти:

  1. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
  2. пояснювати фізичні процеси та явища, які використовуються при проведенні діагностичних досліджень;
  3. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, які використовуються при проведенні медико-діагностичних досліджень.

Силабус: Фізичні основи методів медичної діагностики

Завантажити силабус