Основи електроніки (122 – Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Бордун О. М.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15, ФеІ-16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеІ-11Кофлюк І. М., Кофлюк І. М.
ФеІ-12Кофлюк І. М., доцент Медвідь І. І.
ФеІ-13Коплак О. М., Кофлюк І. М.
ФеІ-14Хомишин І. Ю., Хомишин І. Ю.
ФеІ-15Коплак О. М., Хомишин І. Ю.
ФеІ-16Кофлюк І. М., Хомишин І. Ю.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни « Основи електроніки» є формування в майбутнього спеціаліста цілісної картини фізичних явищ при роботі з електронною технікою. Це передбачає виклад основ механіки, молекулярної фізики, електрики і магнетизму. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони, що відносяться до розділів фізики та електроніки.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 1. основні ідеї, поняття та закони фізики, межі їхнього застосування,
 2. закони кінематики і динаміки, закони збереження у механіці, механіку рідин і газів, коливання і хвилі, молекулярно-кінетичну теорію, основи термодинаміки,
 3. електростатику, закони постійного і змінного струмів, магнето статику, електромагнітну індукцію, рівняння Максвелла, електромагнітні хвилі;
 4. основні фізичні величини, одиниці їх вимірювання; фундаментальні поняття;
 5. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням фізичних явищ.

вміти:

 1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з фізики;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
 3. пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
 4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К, 1999.– 532 с.
 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.2. Електрика.. – К, 1999.– 491 с.
 3. Волков О.Ф., Лумпієва Т.П. Курс фізики: У 2-х т. Т.1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм: Навчальний посібник для студентів інженернотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. − Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 224 с.
 4. Волков О.Ф., Лумпієва Т.П. Курс фізики: У 2-х т. Т.2: Коливання і хвилі. Хвильова і квантова оптика. Елементи квантової механіки. Основи фізики твердого тіла. Елементи фізики атомного ядра. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 208 с.
 5. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Шигорін П. П. Фізика : курс лекцій. Ч. 1. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. – 57 с.
 6. Сергєєва О. Є. Федосов С. Н. Основи загальної фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика : навч. посіб. Одеса : ОНАХТ, 2018. – 124 с.
 7. Матвеєв О.М. Механіка і теорія відносності. –К., 1993.– 288 с.
 8. Кушнір Р. Курс фізики. Механіка і молекулярна фізика. –Львів, 2000.– 396 с.
 9. Бордун О.М. Механіка: Збірник задач для студентів фіз. ф-ту. Львів, 2000, – 75 с.
 10. Задачі із загальної фізики. Розділ «Електрика і магнетизм». Уклад.: В. П. Бригінець, О. О. Гусєва, О. В. Дімарова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2021.
 11. Логвиненко О.О., Пастирський Я.А. Загальна фізика. Лабораторний практикум з механіки для студентів університету. – Львів, 1995, – 113 с.
 12. Методичні вказівки до обробки експериментальних результатів у фізичному лабораторному практикумі. Львів, 1981.– 19 с.

Додаткова література:

 1. Загальна фізика. Лабораторний практикум/ За заг. ред. І.Т.Горбачука.– К, 1992 – 509 с.
 2. Бородчук А. Механіка: Збірник задач. Методика розв’язування. Навч. посібн.– Львів, 1999,– 210 с.
 3. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. The Feynman Lectures on Physics, boxed set: The New Millennium Edition. – New York: Basic Books, 2011.

Силабус: з навчальної дисципліни "Основи електроніки" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус