Фізичні основи електроніки (122- Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Бордун О. М.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеІ-11Каюн І. В., Каюн І. В.
ФеІ-12Медвідь І. І., Каюн І. В.
ФеІ-13Хомишин І. Ю., Демків  Т. М.
ФеІ-14доцент Матвіїшин І. М., Хомишин І. Ю.
ФеІ-15доцент Матвіїшин І. М., Медвідь І. І.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Фізичні основи електроніки” є ґрунтовні знання з фізики та електроніки, без яких неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в областях математичного моделювання, інженерного проектування, тощо. Закони та явища фізики є основою сучасної електроніки, фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на факультеті електроніки.

Лабораторний практикум з курсу „ Фізичні основи електроніки” для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження фізичних явищ, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

Підготовка висококваліфікованого спеціаліста має опиратись на фундаментальні знання, які набуваються і під час практичних занять. Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізичних явищ, встановленню взаємозв’язків між основними величинами.

 Результати навчання:

  • знати:
  1. основні ідеї, поняття та закони фізики, межі їхнього застосування,
  2. закони кінематики і динаміки, закони збереження у механіці, механіку рідин і газів, коливання і хвилі, молекулярно-кінетичну теорію, основи термодинаміки, електростатику, закони постійного і змінного струмів, магнето статику, електромагнітну індукцію, рівняння Максвелла, електромагнітні хвилі;
  3. основні фізичні величини, одиниці їх вимірювання; фундаментальні поняття;
  4. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням фізичних явищ.
  • вміти:
  1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з фізики;
  2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
  3. пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
  4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Силабус: Фізичні основи електроніки

Завантажити силабус