Біомедична інженерія та штучний інтелект (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448професор Бордун О. М.ФеM-21, ФеM-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФеM-21доцент Медвідь І. І., Кофлюк І. М.
ФеM-22доцент Медвідь І. І., Кофлюк І. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Біофізика ” є нормативною дисципліною циклу математичної і природничо-наукової підготовки.

Мета: формування в майбутнього електроніка цілісної картини фізичних явищ у біологічних системах. Це передбачає широке вивчення фізичних, хімічних і вичислювальних методів, які лежать в основі багатьох діагностичних і терапевтичних методів. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони біофізики, ґрунтовний розгляд явищ, що відносяться до даної дисципліни.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні і фізико-хімічні явища в живих організмах. В дослідженнях широко використовуються  фізичні, хімічні, а в даний час і обчислювальні методи. Фізичні явища лежать в основі багатьох терапевтичних і діагностичних методів. В даному курсі розглядається широкий спектр проблем біофізики. Особлива увага приділена питанням, що мають безпосереднє відношення до практичної і наукової діяльності: математичному моделюванні процесів, молекулярній біофізиці, транспорту речовин через біологічні мембрани, біофізиці нервового імпульсу, кровообігу, методам аналізу лікарських засобів та ін.

         Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, основи диференціальних рівнянь, основи векторного аналізу, загальної фізики, а також основ біології та загальної фізіології людини.

У програмі використовуються приклади з науки і техніки, які дають змогу показати роль біофізики у становленні сучасних методів медичної діагностики та терапії. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування завдань з біофізики, забезпечити отримання практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  1. основні ідеї, поняття та закони біофізики, межі їхнього застосування;
  2. закони біофізики м’язового скорочення; термодинаміку біологічних процесів; молекулярну біофізику; біофізику системи кровообігу; біофізику зору і вплив фізичних факторів на біологічні об’єкти; власні фізичні поля людини;
  3. основні біофізичні величини, одиниці їх вимірювання; фундаментальні поняття;
  4. головні технічні проблеми, пов’язані з фізичними методами аналізу та діагностики.

вміти:

  1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з біофізики;
  2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час біофізичного експерименту;
  3. пояснювати біофізичні процеси та явища, які використовуються у медичній діагностиці та терапії;
  4. визначати принципи дії та область застосування біофізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на фізичних явищах.

Силабус: Біомедична інженерія та штучний інтелект

Завантажити силабус