Загальна фізика (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
27Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148професор Бордун О. М.ФеM-11, ФеM-12
248професор Бордун О. М.ФеM-11, ФеM-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеM-11Кофлюк І. М., Кофлюк І. М.
ФеM-12Кофлюк І. М., Кофлюк І. М.
248ФеM-11Кофлюк І. М., Кофлюк І. М.
ФеM-12Кофлюк І. М., Кофлюк І. М.

Опис навчальної дисципліни

1 семестр

Фізика є фундаментом природознавчої та інженерної освіти. Тому основним завданням викладання курсу є розширення розуміння студентами явищ природи та підготовка до успішного вивчення спеціальних дисциплін, що базуються на використанні основних законів фізики.

У першому розділі курсу вивчаються основні закономірності переміщень тіл у просторі (класична механіка) та закономірності взаємодії електричних зарядів у створеному ними електричному полі (електрика). Викладання курсу реалізується у спільному використанні лекційного курсу з лекційними демонстраціями, розв’язуванням задач на практичних заняттях та у самостійній роботі студентів, проведенням експериментальних досліджень на лабораторних заняттях.

Для успішного оволодіння предметом студентам необхідні знання з шкільних курсів математики, фізики і хімії, а також аналітичної геометрії та математичного аналізу, які викладаються їм паралельно з вивченням фізики.

 

Результати навчання:

 • знати:
 1. Закони, що описують явища класичної механіки:

а) закони кінематики;

б) закони динаміки поступального та обертального руху;

в) закони збереження в механіці.

 1. Закони електростатичної взаємодії у вакуумі та різних середовищах.
 2. Закони постійних електричних струмів.
 • вміти:
 1. Розв’язувати задачі з вивчених розділів фізики.
 2. Проводити експериментальні дослідження з механіки та електрики, здійснювати оцінку достовірності результатів проведених експериментів.
 3. Пояснити можливості практичного використання вивчених фізичних явищ у сучасних пристроях та механізмах.

 

2 семестр

Дисципліна є продовженням викладання загальної фізики, який студенти вивчали у першому семестрі.

Реалізується вивчення розділу «Електромагнетизм», зокрема, явищ, що виникають у магнітному полі, проблем взаємного перетворення електричних та магнітних полів, основ теорії електромагнітного поля Максвелла.

При вивченні коливань і хвиль реалізується аналіз виникнення механічних коливань і хвиль у пружних середовищах, а також аналіз явищ, пов’язаних з електричними коливаннями і електромагнітними хвилями. Здійснюється розгляд проблем практичного використання змінних електромагнітних полів у техніці.

Вивчення предмету здійснюється на основі використання аппарату вищої математики шляхом проведення лекцій з лекційними демонстраціями, лабораторних експериментів та розв’язування задач на практичних заняттях і в самостійній роботі студентів.

 

Результати навчання:

 • знати:
 1. Закони, що описують електромагнітні явища.
 1. Основні закономірності процесів, що викликають появу коливних явищ.
 2. Закони, що описують пружні хвилі.
 3. Закони, що описують електромагнітні хвилі.
 4. Закономірності проблем, які виникають при практичному використанні коливань і хвиль різної природи.
 • вміти:
 1. Розв’язувати задачі з вивчених розділів фізики.
 2. Проводити експериментальні дослідження з електромагнетизму та фізики коливних і хвильових процесів, здійснювати оцінку достовірності отриманих експериментальних результатів.
 3. Пояснити особливості практичного використання вивчених фізичних явищ.