Якість та тестування ПЗ (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Любунь З. М.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Якість та тестування ПЗ» полягає у одержанні студентами  базових знань про основні види та методи тестування програмного забезпечення (ПЗ) при структурному та об’єктно-орієнтованому підході у програмуванні та способів забезпечення якості ПЗ,  критеріїв тестування, різновиди тестування.

Цілі: формування сукупності знань щодо прийомів ручного тестування ПЗ, використовувати методи ручного та автоматизованого тестування ПЗ, створювати набір тестів для тестування простих та складних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття забезпечення якості програмних продуктів; особливості індустріального підходу в оцінюванні якості програмного продукту засобами тестування; основні функціональні фази тестування й основні завдання та проблеми тестування; критерії вибору тестів; критерії оцінювання покриття проекту; різновиди тестування;

вміти: аналізувати особливості процесу й технології тестування; планувати тестування; вибирати кінцевий набор тестів; забезпечувати розроблення тестів; виконувати тестування на основі специфікацій та сценаріїв; розробляти звітну тестову документацію.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Авраменко А.С., Авраменко В.С. Косенюк Г.В. Тестування програмного забезпечення. Навчальний посібник. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 284 с.
  2. Крепич С.Я., Співак І.Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник / За ред. Крепич С.Я., Співак І.Я. / для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. – 478с.
  3. Скорін Ю.І. Якість програмного забезпечення та тестування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня. Видавець і виготовлювач – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А
  4. Білас О.Є. Якість программного забезпечення та тестування. Навчальний посібник / О.Є. Білас – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 216с.
  5. Myers, Glenford J., 1946-. The artof software testing / Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett. — 3rd ed. p. cm. Includes index. ISBN 978.

Додаткова література.

  1. Козак О.Л. Опорний конспект лекцій з курсу «Якість програмного забезпечення та тестування» для студентів напрямку підготовки «Програмна інженерія» / О.Л. Козак – Тернопіль, 2012. 72с.
  2. ISO/IEC 9126-1:2001. Software engineering – Software product quality – Part 1: Quality model.
  3. Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навчальний посібник / Г.В. Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 180с.
  4. Алексенко О.В. Технології програмування та створення програмних продуктів: конспект лекцій / О.В. Алексенко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. 133с.

Силабус:

Завантажити силабус