Програмування та підтримка веб-застосувань (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Демків Л. С.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31Ковтко Р. Т.
ФеІ-32Лозинський В. М.
ФеІ-33доцент Фіцич О. І.
ФеІ-34Лозинський В. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Програмування та підтримка веб-застосувань» є дисципліною для напряму підготовки: 122 “Комп’ютерні науки” , яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3.0 кредити ECTS, всього 90 години, в тому числі 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних занять, 26 годин СРС. Підсумковий контроль – іспит.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів сучасних веб-технологій, оволодіння необхідним мінімумом знань по створенню сучасних веб систем.

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни

студент повинен знати: протоколи TCP/IP, протокол НТТР, мову гіпертекстової розмітки HTML, сучасні пошукові технології та веб-сервіси, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування Perl, використання баз даних в серверних інтернет-технологіях, мову інтерактивних сценаріїв PHP, технологію AJAX, структуру та функціональні особливості веб-систем управління контентом CMS.

студент повинен вміти:створювати HTML сторінки з ивкористанням каскадних таблиць стилів, розробляти програми інтерактивної взаємодії із Web-серверами на мовах Perl та PHP, розробляти інтерактивну складову веб-сайтів з використанням клієнтських та серверних мов сценаріїв, розробляти програми асинхронної взаємодії клієнт-сервер на основі технології AJAX

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування.

Рекомендована література

1. Мельник Роман Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl)/
Навчальний посібник / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Львів, 2006 131 с.
2. Шарма, Вивек Разработка Web-серверов для электронной коммерции.
Комплексный подход : Учебное пособие: Пер. с англ. / М. : Вильямс, 2001 400 c. : ил. +
3. Вейтман, Виктор Программирование для Web: Руководство разработчика :
Учебное пособие / М. : Диалектика, 2000 СПб. 364 c.
4. Харрис Э. PHP/MySQLдля начинающих / Пер. с англ. М КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005 –
384 с.
5. О.Ф. Тарасов WEB-програмування мовою PERL : навчальний посібник /
Краматорськ : ДДМА, 2007. 131 с.
6. Ноблес, Робин Эффективный WEB-сайт : Разработка, дизайн, маркетинг:
[Учебное пособие] / Пер. с англ. А. Г. Жадаев /М. : Технический бетселлер, 2005 559 с. : іл.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус