Decision theory (122 Computer Science)

Type: Normative

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
74Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Panochko G. I.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732ФеІ-41Panochko G. I.
ФеІ-42Panochko G. I.
ФеІ-43Panochko G. I.
ФеІ-44Panochko G. I.

Опис навчальної дисципліни

Для вивчення дисципліни необхідні знання, одержані при вивченні загальних та спеціальних дисциплін спеціальності “Комп’ютерні науки”, насамперед “Дискретна математика”, “Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси  і математична статистика”, “Чисельні методи”, “Математичні методи дослідження операцій”.

Завдання: ознайомити студентів з

 • поняттям бінарних та метризованих відношень у теорії прийняття рішень,
 • моделями та методами прийняття рішень за умов баготокритерійності, в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику; прийняття рішень методами аналітичної ієрархії,
 • концепцією корисності та раціонального вибору,
 • задачею багатоособового ухвалення рішення, стратегічними іграми,
 • психолінгвістичними аспектами в теорії прийняття рішень

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • актуальність теорії прийняття рішень;
 • моделі та методи прийняття рішень;
 • властивості бінарних відношень та механізми прийняття рішень;
 • сутність метризованих відношень й експертних оцінювань;
 • зміст теорії ігор та концепцію корисності та раціонального вибору.

вміти:

 • класифікувати та вирішувати задачі в теорії прийняття рішень;
 • застосовувати теорію графів до багатокритерійних задач;
 • застосовувати відповідне програмне забезпечення (Phyton, C++) для визначення оптимальних альтернатив, найточніших оцінок експертів в теорії прийняття рішень.

Recommended Literature

Базова
1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко,
В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с.
2. Моклянчук М.П. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень / – К. 2007. – 258 с.
3. Москвин Б.В. Теория принятия решений: Учебник / Б.В. Москвин. –СПб.: ВКА
имени А.Ф. Можайского, 2005. – 383 с.

Допоміжна:
1. Турунтаев Л.П. Теория принятия решений: Учебное пособие. / Л.П. Турунтаев —
Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2007. — 197 с.
2. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение. / Дж. Нейман, О. Моргенштерн –М.: Наука, 1970 – 708 с.

3. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в
Волшебных странах: Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. – М.: Логос, 2002. –392с.

Materials

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3020

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус