Системи підтримки прийняття рішень (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Опис навчальної дисципліни

Метою є ознайомлення студентів із сутністю, задачами та принципами побудови систем підтримки прийняття рішень, методологічними та основами організації та впровадження систем підтримки прийняття рішень, а також з основними аспектами практичної діяльності по їхньому створенню, забезпеченню функціонування та оцінці ефективності.

Після завершення цього курсу студент буде
знати:
– принципи побудови систем підтримки прийняття рішень як нового покоління інформаційних систем;
– основи методології прийняття управлінських рішень та їхньої підтримки на основі комп’ютерних технологій;
– основні категорії теорії прийняття рішень;
– концепції системного підходу в процесах прийняття рішень;
– моделі нормативної і дескриптивної теорій прийняття рішень та їхньої реалізації у складі баз моделей СППР;
– сучасні програмно-технічні реалізації СППР.
вміти:
– застосовувати на практиці лінійну та векторну алгебри, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, ряди, диференціальні рівняння, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для створення та використання інформаційних систем та технологій;
– використовувати знання з основних фундаментальних, природничих та загально інженерних дисциплін, а також стандартних схем і класичних алгоритмів для розв’язання типових задач проектування, аналізу та використання інформаційних систем та технологій ;
– володіти сучасними методами аналізу об’єктів проектування, прийняття оптимальних рішень щодо вибору структури інформаційних систем, а також алгоритмів і способів передачі інформації;
– володіти навиками розроблення техніко-економічного обґрунтування та оцінювання економічної ефективності створення та впровадження інформаційних систем та технологій

Рекомендована література

  1. Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О. Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень : навч. посібн. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – 340 с.
  2.  Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень: навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2014. –506 с.
  3. Нестеренко О. В., Савенков О. І., Фаловський О. О. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посібн. / За ред. П. І. Бідюка. – К., 2016. –188 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nam.kiev.ua/files/publications/978- 966-8406-94-2-pos.pdf
  4. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А. , Єрьоміна Н. В. .Основи інформаційних систем : навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2018. – 420 с.
  5. Ситник В. Ф., Олексюк О. С., Гужва В. М. Системи підтримки
    прийняття рішень. – К. : Техніка, 2019. –162 с

Силабус:

Завантажити силабус