Decision support systems (126 Information systems and technologies)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
84.5Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
832Senior Researcher Sveleba S. A.

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
832Dufanets M. V.

Опис навчальної дисципліни

Метою є ознайомлення студентів із сутністю, задачами та принципами побудови систем підтримки прийняття рішень, методологічними та основами організації та впровадження систем підтримки прийняття рішень, а також з основними аспектами практичної діяльності по їхньому створенню, забезпеченню функціонування та оцінці ефективності.

Після завершення цього курсу студент буде
знати:
– принципи побудови систем підтримки прийняття рішень як нового покоління інформаційних систем;
– основи методології прийняття управлінських рішень та їхньої підтримки на основі комп’ютерних технологій;
– основні категорії теорії прийняття рішень;
– концепції системного підходу в процесах прийняття рішень;
– моделі нормативної і дескриптивної теорій прийняття рішень та їхньої реалізації у складі баз моделей СППР;
– сучасні програмно-технічні реалізації СППР.
вміти:
– застосовувати на практиці лінійну та векторну алгебри, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, ряди, диференціальні рівняння, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для створення та використання інформаційних систем та технологій;
– використовувати знання з основних фундаментальних, природничих та загально інженерних дисциплін, а також стандартних схем і класичних алгоритмів для розв’язання типових задач проектування, аналізу та використання інформаційних систем та технологій ;
– володіти сучасними методами аналізу об’єктів проектування, прийняття оптимальних рішень щодо вибору структури інформаційних систем, а також алгоритмів і способів передачі інформації;
– володіти навиками розроблення техніко-економічного обґрунтування та оцінювання економічної ефективності створення та впровадження інформаційних систем та технологій