Системи нечіткої логіки (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Оленич І. Б.ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-41професор Оленич І. Б., Притула  М. М.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліни є теорія нечітких множин і нечіткого моделювання, а також основні підходи, засоби та інструменти застосування теорії нечітких множин і використання нечітких та лінгвістичних змінних в системах нечіткої логіки.

Мета: ознайомлення студентів з основами нечіткого моделювання для оволодіння сучасними підходами проектування інформаційних систем та навиками їх застосування.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати основні типи і методи побудови функцій належності нечітких множин; типові алгоритми нечіткого логічного висновку; структуру, принципи реалізації і функціонування систем нечіткої логіки; методи аналізу їх властивостей та інструментальні засоби проектування;

вміти застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні інформаційні системи та технології отримання нечіткого логічного висновку (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва в умовах неповної або наближеної інформації.

Рекомендована література

  1. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат. Пер. с англ. А.Г. Подвесовского, Ю.В. Тюменцева. – М: БИНОМ, 2015. – 800 с.
  2. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде МАTLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-Питербург, 2005. – 736 с.
  3. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С.Д. Штовба. – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 288 с.
  4. Тарасян В.С. Пакет Fuzzy Logic Toolbox for Matlab: учеб. пособие / В.С. Тарасян. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. – 112 с.
  5. Оленич І.Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Нечітка логіка” / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 58 с.
  6. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. М.: Физматлит, 2001. – 224 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму