Високорівневі системи комп’ютерного захисту (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Назаркевич  М. А.ФеІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІм-11професор Назаркевич  М. А., професор Назаркевич  М. А.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Високорівневі системи комп’ютерного захисту” є вивчення технологій захисту з машинним навчанням. Навчальну дисципліну розроблено для одержання студентами теоретичних знань з систем комп’ютерного захисту та навчанню роботи з подібними системами, а також для формування в них навичок ефективного застосовування засвоєних знань і методів у розв’язанні прикладних задач експлуатації захищених систем. Представлено теоретичні основи машинного навчання, нейронних мереж, архітектури систем захисту, класифікація та огляд особливостей відомих продуктів для подібного роду систем, основи криптології та шифрування в каналах зв’язку, а також відповідні комп’ютерні алгоритми і засоби опрацювання даних.

Метою вивчення дисципліни «Високорівневі системи комп’ютерного захисту» є набуття теоретичних знань і практичних навичок постановки та проектування систем захисту, побудовою архітектури систем захисту, програмуванням захищених систем. Вона присвячена розгляду стандартів, методів та засобів проектування, впровадження та підтримки захищених інформаційних систем. Як ціль, у курсі розглядаються сучасні підходи до забезпечення захисту інформаційних активів, приділяється певна увага процесам оцінки захищеності систем і технологій обробки інформації. Розглянуті складові комплексних систем захисту інформації. Надані певні відомості про методи протидії актуальним кіберзагрозам.

Рекомендована література

Основна література:

 • 1. Бурячок В. Л. Основи інформаційної та кібернетичної безпеки. [Навчальний посібник]. / В. Л. Бурячок , Р. В. Киричок, П. М. Складанний – К. , 2018. – 320 с.
 • 2. Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці : монографія / А. С. Довбиш, В. К. Ободяк, І. В. Шелехов та ін. ; за ред. В. К. Ободяка, І. В. Шелехова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 348 с.
 • 3. https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf
 • 4. Грайворонський М.В., Новіков О.М Безпека інформаційнокомунікаційних систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2009. – 608 с.
 • 5. Криптологія у прикладах, тестах і задачах : навч. посіб./ Т. В. Бабенко, Г. М. Гулак, С. О. Сушко, Л. Я. Фомичова; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. “Нац. гірн. унт”.- Д.: НГУ, 2013.
 • 6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах : навч. посібник / С. Г. Семенов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – 251 с.
 • 7. Кібербезпека: сучасні технології захисту. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. / Остапов С.Е., Євсеєв С.П., Король О.Г. – Львів: «Новий світ-2000», 2019. – 678 с.
 • 8. Cyber Security Demand 2023: Skills to Learn URL: https://www.knowledgehut.com/blog/security/cyber-security-demand

Додаткова література:

 • 1.ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Системи управлiння iнформацiйною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT).
 • 2.Горпенюк А.Я., Зеляновський Ю.Є. Навчальний посібник для проектування ПЛІС Altera (FPGA) у середовищі Quartus® II.
 • 3.IEEE 1364-2005
 • 4.IEEE 1800-2012
 • 5.IEEE Standard for SystemVerilog

Силабус:

Завантажити силабус